Ocena ryzyka zawodowego

Ocena ryzyka zawodowego

man-318584_960_720Zgodnie z art.226 Kodeksu pracy, każdy pracodawca jest zobowiązany oceniać i dokumentować ryzyko związane z wykonywaną pracą oraz informować pracowników o ryzyku zawodowym i zasadach ochrony przed zagrożeniami.

Co to jest ryzyko zawodowe?

Możliwość wystąpienia niepożądanych zdarzeń w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobu jej wykonywania. Ocena jest wynikiem analizy ryzyka i wyznaczenia jego dopuszczalności.

Kto może dokonać oceny ryzyka zawodowego i zagrożenia?

W przedsiębiorstwach zatrudniających do 10 pracowników ocenę ryzyka zawodowego może wykonać sam przedsiębiorca,jeśli wykonuje zadania służby BHP i jest zorientowany w technologii wykonywanych prac lub specjaliści spoza zakładu.

W małych przedsiębiorstwach:
– pracownik służby BHP
– pracownik wykonujący inną pracę, któremu pracodawca powierzył wykonywanie zadań służby
BHP
– specjalista spoza zakładu pracy.

Odpowiedzialność za prawidłowe przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego i zagrożeń, zawsze spoczywa na pracodawcy.

Pracodawca musi pamiętać o poinstruowaniu pracownika któremu  zleca wykonanie innych prac,  o ryzyku zawodowym i zasadach bezpiecznego wykonania  prac, oraz zasadach ochrony przed zagrożeniami. /art. 42 Kodeksu pracy/

Należy pamiętać o ryzyku zawodowym na które mają wpływ czynniki środowiska pracy i rodzaje pracy dla których opracowano szczegółowe wymagania związane z oceną ryzyka np.:

 • czynniki chemiczne,
 • czynniki rakotwórcze lub mutagenne,
 • czynniki biologiczne, itp.

Nasi specjaliści dokonają oceny ryzyka zawodowego, dotyczącej wszystkich prac wykonywanych przez pracownika w zakresie jego obowiązków, a także prac doraźnych zlecanych przez pracodawcę. Ściśle określą stopień prawdopodobieństwa wystąpienia urazu ciała lub utraty zdrowia od: mało prawdopodobnych do wysoce prawdopodobnych, a także określą stopień szkodliwości ewentualnych urazów lub chorób w wyniku wystąpienia zagrożenia.

Pracodawco, uświadom sobie, ile różnych substancji chemicznych stosujesz w swoim zakładzie pracy i pamiętaj do każdej z nich musisz sporządzić ocenę zagrożenia ich użytkowania.

Nasi specjaliści zapewnią rzetelną analizę i przedstawią skuteczne zabezpieczenia oraz metody zminimalizowania ryzyka zawodowego i zagrożenia dla zdrowia i życia Twoich pracowników.

Zadzwoń do nas/lub napisz:

 730 150 980

 biuro-audyt-bhp@wp.pl

biuro@audyt-bhp.pl

Przepisy prawne

balance-1300334_960_720DOKUMENTY I AKTY PRAWNE, KTÓRE ZWIĄZANE SĄ Z PRAWEM PRACY, NIEKIEDY NIEZBĘDNE W PROWADZENIU BIZNESU:

Ocena ryzyka zawodowego

Ocena ryzyka zawodowego

rappelling-755399_960_720Według artykuły 226 Kodeksu Pracy pracodawca musi ocenić i udokumentować ryzyko zawodowe związane z wykonywanymi obowiązkami, a także musi stosować niezbędną profilaktykę, która zminimalizuje zagrożenia.

Ryzyko zawodowe to prawdopodobieństwo wystąpienia nieszczęśliwych zdarzeń związanych z wykonywanymi obowiązkami, odpowiedzialnych za powodowanie strat, zwłaszcza wystąpienia u pracowników skutków szkodliwych dla zdrowia w wyniku zagrożeń występujących w środowisku pracy bądź też w sposobie wykonywania poszczególnych obowiązków.

Rzetelna ocena ryzyka zawodowego musi być wykonana dla wszystkich stanowisk pracy w danym zakładzie, bez względu na liczbę pracowników bądź rodzaj wykonywanej pracy. To obowiązek nałożony na każdego pracodawcę, który wynika z Kodeksu Pracy. Konieczność ta dotyczy każdego stanowiska, nawet takiego, przy którym pozornie nie występują zagrożenia życia lub zdrowia (jak np. praca biurowa czy administracyjna).

Dokument ten musi zostać wykonany zawsze, gdy:

 • tworzone jest nowe stanowisko pracy,
 • wprowadzone zostały ważne zmiany w stosowanych czynnikach ochronnych,
 • poczynione zostaną zmiany technologiczne lub organizacyjne na stanowisku pracy,
 • na jakimkolwiek stanowisku pracy zdarzy się wypadek.

Zadzwoń do nas/lub napisz:

 793 033 937

726 829 306

 biuro-audyt-bhp@wp.pl

biuro.audyt.bhp@gmail.com

Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego

Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego

firefighter-484527_960_720Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wydanym 7 czerwca 2010 roku, dotyczącym ochrony przeciwpożarowej budynków oraz innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109, poz. 719) instrukcje bezpieczeństwa pożarowego muszą koniecznie zawierać następujące elementy:

 • warunki ochrony ppoż., które wynikają z przeznaczenia, sposobu użytkowania, magazynowania, funkcjonujących procesów technologicznych, a także warunków technicznych (m.in. zagrożenie wybuchem);
 • określenie urządzeń ppoż. i gaśnic znajdujących się na wyposażeniu, wraz instrukcjami dotyczącymi ich użytkowania, poddawania przeglądom, naprawom i konserwacji;
 • informacje określające postępowanie w przypadku wybuchu pożaru lub innego zagrożenia;
 • metody zabezpieczania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym;
 • możliwości zapoznania się pracowników i innych użytkowników obiektu z przepisami ppoż. oraz treścią instrukcji bezpieczeństwa pożarowego;
 • warunki oraz organizacja ewakuacji użytkowników obiektu wraz z praktycznymi sposobami ich sprawdzenia;
 • zadania oraz obowiązki z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla osób, które są stałymi użytkownikami danego obiektu;
 • plan obiektu, opisujący również jego lokalizację oraz teren przyległy, zawierający graficzne dane dotyczące następujących elementów: wysokość budynku i liczba jego kondygnacji, odległość od sąsiednich obiektów, parametry pożarowe obecnych substancji palnych, gęstość obciążenia ogniowego w strefach pożarowych, szacowana liczba osób na poszczególnych kondygnacjach/pomieszczeniach i kategorie ich zagrożenia, rozmieszczenie pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych zaklasyfikowanych do strefy zagrożenia wybuchem, warunki ewakuacji, wraz z jasnym określeniem kierunków oraz wyjść ewakuacyjnych, podział budynku na strefy pożarowe, lokalizacja urządzeń ppoż., a także gaśnic, głównych zaworów instalacji gazowej, niebezpiecznych materiałów czy elementów odpowiedzialnych za sterowanie urządzeniami ppoż., dojścia do dźwigów dla ratowników, zewnętrznych hydrantów oraz innych źródeł wody, drogi pożarowe i pozostałe drogi dojazdowe z oznaczeniem wjazdów na ogrodzone tereny;
 • określenie osób bądź podmiotów odpowiedzialnych za stworzenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

Dokumenty te muszą być opracowywane minimum raz na dwa lata, a także po zmianach sposobu użytkowania danego obiektu bądź procesu technologicznego, które mają znaczący wpływ na zmiany warunków ochrony ppoż.

Zadzwoń do nas/lub napisz:

 730 150 980

 biuro-audyt-bhp@wp.pl

biuro@audyt-bhp.pl

Wypadek przy pracy

Wypadek przy pracy

emergency-780313_960_720Zgodnie z art. 234 Kodeksu Pracy w razie wypadku przy pracy pracodawca jest obowiązany podjąć niezbędne działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie, zapewnić udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym i ustalenie w przewidzianym trybie okoliczności i przyczyn wypadku oraz zastosować odpowiednie środki zapobiegające podobnym wypadkom.

Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące, uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą (art.  3 ust.1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. Nr 199, poz. 1673, z późn. zm.) .

Z chwilą otrzymania informacji o zdarzeniu wypadkowym Pracodawca ma obowiązek:

 • zabezpieczyć miejsce wypadku,
 • zapewnić udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanemu pracownikowi,
 • niezwłocznie zawiadomić właściwego inspektora pracy i prokuratora o śmiertelnym, ciężkim lub   zbiorowym wypadku przy pracy,
 • powołać zespół powypadkowy, który ustali okoliczności i przyczyny wypadku,
 • podjąć odpowiednie działania, które mają na celu zapobiegać podobnym wypadkom,
 • sporządzić właściwą dokumentację powypadkową.

Pracodawca powołując zespół powypadkowy powinien wiedzieć, że w skład zespołu powypadkowego wchodzą:

 • pracownik służby bhp,
 • przedstawiciel pracowników.

Zespół powypadkowy od daty zgłoszenia wypadku ma 14 dni na stworzenie pełnej dokumentacji.

W mniejszych zakładach pracy, w których pracodawca nie ma obowiązku tworzenia służby bhp, w skład tego zespołu wchodzi:

 • specjalista ds. BHP spoza zakładu pracy,
 • przedstawiciel pracowników.

W ramach stworzenia dokumentacji powypadkowej Nasi Specjaliści przygotowują:

 • ustalenie klasyfikacji prawnej wypadku,
 • dokumentację zawierającą wyjaśnienia od poszkodowanego oraz świadków wypadku,
 • określenie przyczyn wypadku,
 • protokół powypadkowy,
 • kartę wypadku,
 • opracowanie statystycznej karty wypadku do GUS,
 • wnioski o świadczenia przysługujące pracownikom z tytułu wypadków przy pracy np. wniosek o jednorazowe odszkodowanie do ZUS.

Zadzwoń do nas/lub napisz:

 730 150 980

 biuro-audyt-bhp@wp.pl

biuro@audyt-bhp.pl

Przejścia i przepusty pożarowe

Wykonujemy bierne i aktywne zabezpieczenia ppoż.
1. Przejścia i przepusty pożarowe w systemach (promat, hilti)
– przejścia kablowe,
– przejścia rur stalowych,
– przejścia rur z tworzyw palnych,
– przejścia kombinowane…

 

ZOBACZ WIĘCEJ

Systemy Sygnalizacji Pożarowej

Wykonujemy usługi z zakresu projektowania (dokumentacji wykonawczej i powykonawczej), instalacji, programowania i konserwacji systemów sygnalizacji pożarowej, systemów oddymiania, systemów detekcji gazu (GAZEX), przeciwpożarowych klap odcinających, stałych urządzeń gaśniczych systemów przeciwpożarowych wyłączników prądu…

 

ZOBACZ WIĘCEJ