firefighter-484527_960_720Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wydanym 7 czerwca 2010 roku, dotyczącym ochrony przeciwpożarowej budynków oraz innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109, poz. 719) instrukcje bezpieczeństwa pożarowego muszą koniecznie zawierać następujące elementy:

  • warunki ochrony ppoż., które wynikają z przeznaczenia, sposobu użytkowania, magazynowania, funkcjonujących procesów technologicznych, a także warunków technicznych (m.in. zagrożenie wybuchem);
  • określenie urządzeń ppoż. i gaśnic znajdujących się na wyposażeniu, wraz instrukcjami dotyczącymi ich użytkowania, poddawania przeglądom, naprawom i konserwacji;
  • informacje określające postępowanie w przypadku wybuchu pożaru lub innego zagrożenia;
  • metody zabezpieczania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym;
  • możliwości zapoznania się pracowników i innych użytkowników obiektu z przepisami ppoż. oraz treścią instrukcji bezpieczeństwa pożarowego;
  • warunki oraz organizacja ewakuacji użytkowników obiektu wraz z praktycznymi sposobami ich sprawdzenia;
  • zadania oraz obowiązki z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla osób, które są stałymi użytkownikami danego obiektu;
  • plan obiektu, opisujący również jego lokalizację oraz teren przyległy, zawierający graficzne dane dotyczące następujących elementów: wysokość budynku i liczba jego kondygnacji, odległość od sąsiednich obiektów, parametry pożarowe obecnych substancji palnych, gęstość obciążenia ogniowego w strefach pożarowych, szacowana liczba osób na poszczególnych kondygnacjach/pomieszczeniach i kategorie ich zagrożenia, rozmieszczenie pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych zaklasyfikowanych do strefy zagrożenia wybuchem, warunki ewakuacji, wraz z jasnym określeniem kierunków oraz wyjść ewakuacyjnych, podział budynku na strefy pożarowe, lokalizacja urządzeń ppoż., a także gaśnic, głównych zaworów instalacji gazowej, niebezpiecznych materiałów czy elementów odpowiedzialnych za sterowanie urządzeniami ppoż., dojścia do dźwigów dla ratowników, zewnętrznych hydrantów oraz innych źródeł wody, drogi pożarowe i pozostałe drogi dojazdowe z oznaczeniem wjazdów na ogrodzone tereny;
  • określenie osób bądź podmiotów odpowiedzialnych za stworzenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

Dokumenty te muszą być opracowywane minimum raz na dwa lata, a także po zmianach sposobu użytkowania danego obiektu bądź procesu technologicznego, które mają znaczący wpływ na zmiany warunków ochrony ppoż.

Zadzwoń do nas/lub napisz:

 730 150 980

 biuro-audyt-bhp@wp.pl

biuro@audyt-bhp.pl

Przejścia i przepusty pożarowe

Wykonujemy bierne i aktywne zabezpieczenia ppoż.
1. Przejścia i przepusty pożarowe w systemach (promat, hilti)
– przejścia kablowe,
– przejścia rur stalowych,
– przejścia rur z tworzyw palnych,
– przejścia kombinowane…

 

ZOBACZ WIĘCEJ

Systemy Sygnalizacji Pożarowej

Wykonujemy usługi z zakresu projektowania (dokumentacji wykonawczej i powykonawczej), instalacji, programowania i konserwacji systemów sygnalizacji pożarowej, systemów oddymiania, systemów detekcji gazu (GAZEX), przeciwpożarowych klap odcinających, stałych urządzeń gaśniczych systemów przeciwpożarowych wyłączników prądu…

 

ZOBACZ WIĘCEJ