Plan postępowania na wypadek zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego, mienia oraz środowiska naturalnego

Plan postępowania na wypadek zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego, mienia oraz środowiska naturalnego

Plan postępowania na wypadek zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego, mienia oraz środowiska naturalnego

Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym jest obowiązany opracować plan postępowania na wypadek zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego, mienia oraz środowiska naturalnego i aktualizować go stosownie do zmieniających się okoliczności.

Obowiązek ten reguluje art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (jt. Dz. U. z 2018, poz. 2037 ze zm.), natomiast szczegółowy zakres określa rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 listopada 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać plan postępowania na wypadek zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego, mienia oraz środowiska naturalnego (Dz. U. 2002 nr 194 poz. 1632).

Opracujemy Plan postępowania na wypadek zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego, mienia oraz środowiska naturalnego dla Ciebie i Twojego przedsiębiorstwa, firmy, jednostki budżetowej…

 

Kontakt z nami
Jakie dokumenty powinna posiadać osoba wykonująca prace na wysokości

Jakie dokumenty powinna posiadać osoba wykonująca prace na wysokości

Kiedy należy wykonać szkolenia alpinistyczne? Czy pracownikowi, który pracuje na wysokości powyżej 5 m, wystarczy. że będzie posiadał badania lekarskie do pracy powyżej 3 m i szkolenie bhp dla pracowników na stanowiskach robotniczych i przy pracach szczególnie niebezpiecznych?

 

Dla pracowników wykonujących prace na wysokości powyżej 5 m w dostępie budowlanym wystarczy:

 

 • posiadanie zaświadczenia z badania lekarskiego wskazującego na brak przeciwwskazań do pracy na wysokości powyżej 3 m,
 • ukończenie szkolenia stanowiskowego bhp (instruktażu) dla konkretnych prac, z wykorzystaniem danego sprzętu do prac na wysokości.

Natomiast dla pracowników kierowanych do prac w dostępie linowym, które wymagają dużo większych i specjalistycznych umiejętności oraz mogą stwarzać większe zagrożenia niż prace w dostępie budowlanym, instruktaż stanowiskowy (wymagany przepisami w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp) może być niewystarczający dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy i samego wykonania wymaganego zadania.

Z tego względu dla pracowników kierowanych do takich prac, oprócz badań lekarskich (ze wskazaniem na skierowaniu – prace w dostępie linowym lub prace z wykorzystaniem technik alpinistycznych) i instruktażu stanowiskowego, należy przeprowadzić szkolenie do prac na wysokości w dostępie linowym (np. kurs alpinistyczny).

 

Podstawa prawna:

 

 • 2373 § 1; art. 283 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.),
 • rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 ze zm.),
 • 133-142 Rozdziału 9 [Roboty na wysokości] rozporządzenia ministra infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 4011),
 • 8a rozporządzenia ministra gospodarki z 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U. nr 191, poz. 1596 ze zm.),
 • rozporządzenie ministra gospodarki i pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 180, poz. 1860 ze zm.),
 • rozporządzenie ministra gospodarki z 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz.U. nr 259, poz. 2173).
Ocena ryzyka zawodowego

Ocena ryzyka zawodowego

rappelling-755399_960_720Według artykuły 226 Kodeksu Pracy pracodawca musi ocenić i udokumentować ryzyko zawodowe związane z wykonywanymi obowiązkami, a także musi stosować niezbędną profilaktykę, która zminimalizuje zagrożenia.

Ryzyko zawodowe to prawdopodobieństwo wystąpienia nieszczęśliwych zdarzeń związanych z wykonywanymi obowiązkami, odpowiedzialnych za powodowanie strat, zwłaszcza wystąpienia u pracowników skutków szkodliwych dla zdrowia w wyniku zagrożeń występujących w środowisku pracy bądź też w sposobie wykonywania poszczególnych obowiązków.

Rzetelna ocena ryzyka zawodowego musi być wykonana dla wszystkich stanowisk pracy w danym zakładzie, bez względu na liczbę pracowników bądź rodzaj wykonywanej pracy. To obowiązek nałożony na każdego pracodawcę, który wynika z Kodeksu Pracy. Konieczność ta dotyczy każdego stanowiska, nawet takiego, przy którym pozornie nie występują zagrożenia życia lub zdrowia (jak np. praca biurowa czy administracyjna).

Dokument ten musi zostać wykonany zawsze, gdy:

 • tworzone jest nowe stanowisko pracy,
 • wprowadzone zostały ważne zmiany w stosowanych czynnikach ochronnych,
 • poczynione zostaną zmiany technologiczne lub organizacyjne na stanowisku pracy,
 • na jakimkolwiek stanowisku pracy zdarzy się wypadek.

Zadzwoń do nas/lub napisz:

 793 033 937

726 829 306

 biuro-audyt-bhp@wp.pl

biuro.audyt.bhp@gmail.com

Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego

Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego

firefighter-484527_960_720Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wydanym 7 czerwca 2010 roku, dotyczącym ochrony przeciwpożarowej budynków oraz innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109, poz. 719) instrukcje bezpieczeństwa pożarowego muszą koniecznie zawierać następujące elementy:

 • warunki ochrony ppoż., które wynikają z przeznaczenia, sposobu użytkowania, magazynowania, funkcjonujących procesów technologicznych, a także warunków technicznych (m.in. zagrożenie wybuchem);
 • określenie urządzeń ppoż. i gaśnic znajdujących się na wyposażeniu, wraz instrukcjami dotyczącymi ich użytkowania, poddawania przeglądom, naprawom i konserwacji;
 • informacje określające postępowanie w przypadku wybuchu pożaru lub innego zagrożenia;
 • metody zabezpieczania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym;
 • możliwości zapoznania się pracowników i innych użytkowników obiektu z przepisami ppoż. oraz treścią instrukcji bezpieczeństwa pożarowego;
 • warunki oraz organizacja ewakuacji użytkowników obiektu wraz z praktycznymi sposobami ich sprawdzenia;
 • zadania oraz obowiązki z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla osób, które są stałymi użytkownikami danego obiektu;
 • plan obiektu, opisujący również jego lokalizację oraz teren przyległy, zawierający graficzne dane dotyczące następujących elementów: wysokość budynku i liczba jego kondygnacji, odległość od sąsiednich obiektów, parametry pożarowe obecnych substancji palnych, gęstość obciążenia ogniowego w strefach pożarowych, szacowana liczba osób na poszczególnych kondygnacjach/pomieszczeniach i kategorie ich zagrożenia, rozmieszczenie pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych zaklasyfikowanych do strefy zagrożenia wybuchem, warunki ewakuacji, wraz z jasnym określeniem kierunków oraz wyjść ewakuacyjnych, podział budynku na strefy pożarowe, lokalizacja urządzeń ppoż., a także gaśnic, głównych zaworów instalacji gazowej, niebezpiecznych materiałów czy elementów odpowiedzialnych za sterowanie urządzeniami ppoż., dojścia do dźwigów dla ratowników, zewnętrznych hydrantów oraz innych źródeł wody, drogi pożarowe i pozostałe drogi dojazdowe z oznaczeniem wjazdów na ogrodzone tereny;
 • określenie osób bądź podmiotów odpowiedzialnych za stworzenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

Dokumenty te muszą być opracowywane minimum raz na dwa lata, a także po zmianach sposobu użytkowania danego obiektu bądź procesu technologicznego, które mają znaczący wpływ na zmiany warunków ochrony ppoż.

Zadzwoń do nas/lub napisz:

 730 150 980

 biuro-audyt-bhp@wp.pl

biuro@audyt-bhp.pl

Wypadek przy pracy

Wypadek przy pracy

emergency-780313_960_720Zgodnie z art. 234 Kodeksu Pracy w razie wypadku przy pracy pracodawca jest obowiązany podjąć niezbędne działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie, zapewnić udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym i ustalenie w przewidzianym trybie okoliczności i przyczyn wypadku oraz zastosować odpowiednie środki zapobiegające podobnym wypadkom.

Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące, uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą (art.  3 ust.1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. Nr 199, poz. 1673, z późn. zm.) .

Z chwilą otrzymania informacji o zdarzeniu wypadkowym Pracodawca ma obowiązek:

 • zabezpieczyć miejsce wypadku,
 • zapewnić udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanemu pracownikowi,
 • niezwłocznie zawiadomić właściwego inspektora pracy i prokuratora o śmiertelnym, ciężkim lub   zbiorowym wypadku przy pracy,
 • powołać zespół powypadkowy, który ustali okoliczności i przyczyny wypadku,
 • podjąć odpowiednie działania, które mają na celu zapobiegać podobnym wypadkom,
 • sporządzić właściwą dokumentację powypadkową.

Pracodawca powołując zespół powypadkowy powinien wiedzieć, że w skład zespołu powypadkowego wchodzą:

 • pracownik służby bhp,
 • przedstawiciel pracowników.

Zespół powypadkowy od daty zgłoszenia wypadku ma 14 dni na stworzenie pełnej dokumentacji.

W mniejszych zakładach pracy, w których pracodawca nie ma obowiązku tworzenia służby bhp, w skład tego zespołu wchodzi:

 • specjalista ds. BHP spoza zakładu pracy,
 • przedstawiciel pracowników.

W ramach stworzenia dokumentacji powypadkowej Nasi Specjaliści przygotowują:

 • ustalenie klasyfikacji prawnej wypadku,
 • dokumentację zawierającą wyjaśnienia od poszkodowanego oraz świadków wypadku,
 • określenie przyczyn wypadku,
 • protokół powypadkowy,
 • kartę wypadku,
 • opracowanie statystycznej karty wypadku do GUS,
 • wnioski o świadczenia przysługujące pracownikom z tytułu wypadków przy pracy np. wniosek o jednorazowe odszkodowanie do ZUS.

Zadzwoń do nas/lub napisz:

 730 150 980

 biuro-audyt-bhp@wp.pl

biuro@audyt-bhp.pl

Instrukcje stanowiskowe

Instrukcje stanowiskowe

contract-408216_960_720Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w paragrafie 41 określa jak powinna wyglądać i co zawierać w swojej treści instrukcja stanowiskowa:

Pracodawca ma obowiązek w swoim zakładzie pracy wyposażyć stanowiska pracy w odpowiednie instrukcje stanowiskowe BHP. Pracownicy powinni zapoznać się z ich treścią i korzystać z nich podczas wykonywania zadań. Instrukcje BHP stanowiskowe w treści powinny zawierać:

 • opis stosowanych w przedsiębiorstwie procesów technologicznych oraz sposobów wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników,
 • opis obsługi maszyn i innych urządzeń znajdujących się w zakładzie,
 • objaśnienie sposobów postępowania z materiałami i substancjami szkodliwymi i niebezpiecznymi dla zdrowia pracowników,
 • zasady i etapy udzielania pierwszej pomocy.

Instrukcje stanowiskowe powinny określać czynności, które należy wykonać przed rozpoczęciem pracy na danym stanowisku. Następnie w instrukcji należy opisać zasady i sposoby prawidłowego i bezpiecznego wykonania danego zadania oraz czynności, jakie pozostaną do wykonania po jej zakończeniu. Szczególną uwagę należy zwrócić na opis działań, jakie należy podjąć w sytuacji awaryjnej stwarzającej zagrożenie dla życia lub zdrowia pracownika.

Zadzwoń do nas/lub napisz:

 793 033 937

726 829 306

 biuro-audyt-bhp@wp.pl

biuro.audyt.bhp@gmail.com

OZONOWANIE 24H

OZONOWANIE 24h Mieszkań domów biur przedszkoli szkół gabinetów lekarskich Legionowo Nowy Dwór Mazowiecki Ciechanów Pułtusk Nasielsk Warszawa 4

OZONOWANIE 24H

Szkolenia BHP i z pierwszej pomocy przez

INTERNET!

ZOBACZ