HYDRANTY

O nasKontakt

Zadzwoń do nas

730 150 980
biuro-audyt-bhp@wp.pl 

Zapraszamy do biura

Biuro Obsługi Firm AUDYT-BHP
NIP: 5681116165
05-190 Nasielsk
ul.Kościuszki 39

HYDRANTY - POMIARY, SPRZEDAŻ, LEGALIZACJA, KONSERWACJA, NAPRAWA

Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku

§19 oraz §20 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) stanowią:
§ 19. 1. Hydranty 25 muszą być stosowane w strefach pożarowych zakwalifikowanych do kategorii zagrożenia ludzi ZL:
1. na każdej kondygnacji budynku wysokiego i wysokościowego, z wyjątkiem kondygnacji obejmującej wyłącznie strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV;
2. na każdej kondygnacji budynku innego niż tymczasowy, niskiego i średniowysokiego:
a. w strefie pożarowej o powierzchni przekraczającej 200 m2, zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II lub ZL V,
b. w strefie pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL III:
 o powierzchni przekraczającej 200 m2 w budynku średniowysokim, przy czym jeżeli jest to strefa pożarowa obejmująca tylko pierwszą kondygnację nadziemną, a nad nią znajdują się wyłącznie strefy pożarowe ZL IV, jedynie wtedy, gdy powierzchnia tej strefy pożarowej przekracza 1 000 m2,
 o powierzchni przekraczającej 1 000 m2 w budynku niskim.

2. Hydranty 33 muszą być stosowane w garażu:
1. jednokondygnacyjnym zamkniętym o więcej niż 10 stanowiskach postojowych;
2. wielokondygnacyjnym.

3. Hydranty 52 muszą być stosowane:
1. w strefie pożarowej produkcyjnej i magazynowej o gęstości obciążenia ogniowego przekraczającej 500 MJ/m2 i powierzchni przekraczającej 200 m2;
2. w strefie pożarowej produkcyjnej i magazynowej o gęstości obciążenia ogniowego nieprzekraczającej 500 MJ/m2, w której znajduje się pomieszczenie o powierzchni przekraczającej 100 m2 i gęstości obciążenia ogniowego przekraczającej 1 000 MJ/m2;
3. przy wejściu do pomieszczeń magazynowych lub technicznych o powierzchni przekraczającej 200 m2 i gęstości obciążenia ogniowego przekraczającej 500 MJ/m2, usytuowanych w strefie pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II, ZL III lub ZL V, znajdującej się w budynku niskim albo średniowysokim.

4. W strefach pożarowych, o których mowa w ust. 3 pkt 1, i przy wejściu do pomieszczeń magazynowych lub technicznych, o których mowa w ust. 3 pkt 3, dopuszcza się stosowanie hydrantów 33, jeżeli gęstość obciążenia ogniowego w tych strefach i tych pomieszczeniach magazynowych lub technicznych nie przekracza 1 000 MJ/m2.
5. Wymagania, o których mowa w ust. 2, nie dotyczą wolno stojących garaży na terenach zamkniętych podległych Ministrowi Obrony Narodowej.
§ 20. 1. Hydranty wewnętrzne oraz zawory 52 powinny być umieszczane przy drogach komunikacji ogólnej, w szczególności:
1. przy wejściach do budynku i klatek schodowych na każdej kondygnacji budynku, przy czym w budynkach wysokich i wysokościowych zaleca się lokalizację zaworów 52 w przedsionkach przeciwpożarowych, a dopuszcza na klatkach schodowych;
2. w przejściach i na korytarzach, w tym w holach i na korytarzach poszczególnych kondygnacji budynków wysokich i wysokościowych;
3. przy wejściach na poddasza;
4. przy wyjściach na przestrzeń otwartą lub przy wyjściach ewakuacyjnych z pomieszczeń produkcyjnych i magazynowych, w szczególności zagrożonych wybuchem.
2. Hydranty wewnętrzne oraz zawory 52 muszą znajdować się na każdej kondygnacji, przy czym w budynkach wysokich i wysokościowych należy stosować po dwa zawory 52 na każdym pionie na kondygnacji podziemnej i na kondygnacji położonej na wysokości powyżej 25 m oraz po jednym zaworze 52 na każdym pionie na pozostałych kondygnacjach.
3. Zasięg hydrantów wewnętrznych w poziomie obejmuje całą powierzchnię chronionego budynku, strefy pożarowej lub pomieszczenia, z uwzględnieniem:
1. długości odcinka węża hydrantu wewnętrznego określonej w normach, o których mowa w § 18 ust. 2;
2. efektywnego zasięgu rzutu prądów gaśniczych:
a. 3 m — w strefach pożarowych zakwalifikowanych do kategorii zagrożenia ludzi ZL, znajdujących się w budynkach o więcej niż jednej kondygnacji nadziemnej — przyjmowanego dla prądów rozproszonych stożkowych,
b. 10 m — w pozostałych budynkach.
4. W przypadku pomieszczeń i stref pożarowych produkcyjnych i magazynowych, do zabezpieczenia miejsc, z których odległość do najbliższego wyjścia ewakuacyjnego lub innego wyjścia na przestrzeń otwartą przekracza 30 m, w celu spełnienia wymagań, o których mowa w ust. 3, dopuszcza się wyposażenie hydrantu 52 w dodatkowy wąż.

Świadczymy usługi:

Nasza firma oferuje Państwu pełną i profesjonalną obsługę z zakresu branży przeciwpożarowej: wykonujemy pomiary wydajności i ciśnienie hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych roczne oraz do odbioru budynków.

 

Zapewniamy krótkie terminy realizacji, sprawne i bezkolizyjne prowadzenie prac, a także własny transport. W przypadku podpisania umowy o konserwację, legalizację hydrantów, przejmujemy odpowiedzialność za dotrzymywanie terminów przeglądów.

 

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

PRZEGLĄD HYDRANTU

Czynności serwisowe:

Wąż hydrantu powinien być całkowicie rozwinięty, hydrant poddany ciśnieniu i sprawdzony według następujących punktów, czy:

 • urządzenie nie jest zastawione, nie uszkodzone a elementy nie są skorodowane lub przeciekające;
 • instrukcje obsługi są czyste i czytelne;
 • miejsce umieszczenia jest wyraźnie oznakowane;
 • mocowania do ściany są odpowiednie do ich przeznaczenia i pewnie zamocowane;
 • wypływ wody jest równomierny i dostateczny;

Uwaga: wskazane  jest  użycie  miernika  przepływu  i  manometru.  Hydranty  wewnętrzne  z wężem płasko składanym mogą zostać sprawdzone za pomocą węża tego samego rodzaju, np. krótszego.

 • miernik ciśnienia (jeżeli jest zastosowany) pracuje prawidłowo i w swoim zakresie pomiarowym;
 • wąż na całej długości nie wykazuje oznak uszkodzeń, zniekształceń, zużycia ani pęknięć. Jeżeli wąż wykazuje jakieś uszkodzenia, powinien być wymieniony na nowy lub poddany próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze;
 • zaciski lub taśmowanie węża jest prawidłowego typu i właściwie zaciśnięte;
 • zwijadło wężowe obraca się lekko w obu kierunkach;
 • w przypadku wychylnego zwijadła wężowego zwijadło wężowe obraca się łatwo i czy wychyla się o 180;
 • w przypadku ręcznych zwijadeł zawór odcinający jest właściwego typu i czy działa łatwo i prawidłowo;
 • w przypadku zwijadeł automatycznych praca zaworu automatycznego jest prawidłowa oraz czy praca dodatkowego serwisowego zaworu odcinającego jest właściwa;
 • stan przewodów zasilających w wodę jest właściwy, szczególną uwagę zwrócić na to czy odcinki elastyczne nie wykazują oznak zużycia lub zniszczenia;
 • jeżeli hydrant wyposażony jest w szafkę, czy nie nosi ona oznak uszkodzenia i czy drzwiczki szafki łatwo się otwierają ;
 • prądownica jest właściwego typu i czy łatwo się nią posługiwać;
 • praca prowadnic węża jest prawidłowa, upewnić się, że są one właściwie i pewnie zamocowane;

Szkolenia, kursy, audyt, doradztwo, nadzór

BHP, P.POŻ, PIERWSZA POMOC

obsługa firm,

w miejscowościach:

Warszawa, Legionowo, Nowy Dwór Mazowiecki, Płońsk, Ciechanów, Pułtusk, Nasielsk, Marki, Łomianki

oraz miejscowościach ościennych

Nasze usługi

Zapraszamy państwa do kontaktu i skorzystania z naszych usług – działamy jednorazowo, ale również zajmujemy się stałą obsługą firm – w takiej sytuacji audyt BHP jest dla klientów bezpłatny. Cena w przypadku pojedynczych działań ustalana jest indywidualnie, w zależności od rozmiaru działań oraz potrzeb każdego z państwa. Zapewniamy profesjonalizm oraz sprawne wykonywanie zadań.

Instalacja Przejść i przepustów pożarowych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, budynki muszą być…

Wypadek przy pracy

Oby taka konieczność nie wystąpiła, ale jeżeli już zdarzyło się nieszczęście warto zwiększyć swoje szanse na wyjście…

Przeglądy SPP

Nasza firma świadczy usługi w zakresie przeglądu i konserwacji systemów sygnalizacji pożarowej. Posiadamy wykwalifikowany…

Ocena ryzyka zawodowego

Według artykuły 226 Kodeksu Pracy pracodawca musi ocenić i udokumentować ryzyko zawodowe związane…

Systemy Sygnalizacji Pożarowej

Wykonujemy usługi z zakresu projektowania dokumentacji wykonawczej i powykonawczej…

Oświetlenie ewakuacyjne

Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego, konserwacji i serwis istniejących systemów oświetleń…

Zarządzanie kryzysowe w szkole

Zakres działań w sytuacjach kryzysowych mogących wystąpić w szkole, bezpieczeństwo…

Systemy DSO

Wszelkich czynności dokonujemy wyłącznie na urządzeniach posiadających niezbędne certyfikaty i …

Hydranty

Wykonujemy pomiary wydajności i ciśnienie hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych roczne oraz do odbioru budynków…

Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wydanym…

Gaśnice

Wykonujemy legalizację gaśnic, sprzedaż gaśnic, remonty gaśnic, przeglądy gaśnic samochodowych…

Systemy oddymiania

Instalacji pneumatycznych i elektrycznych systemów oddymiania, konserwacji i serwis pogwarancyjny…

Kontakt

Telefon

730 150 980

Email

biuro-audyt-bhp@wp.pl 

Adres

Biuro Obsługi Firm AUDYT-BHP
NIP: 5681116165
05-190 Nasielsk
ul.Kościuszki 39

OZONOWANIE 24H

OZONOWANIE 24h Mieszkań domów biur przedszkoli szkół gabinetów lekarskich Legionowo Nowy Dwór Mazowiecki Ciechanów Pułtusk Nasielsk Warszawa 4

OZONOWANIE 24H

Szkolenia BHP i z pierwszej pomocy przez

INTERNET!

ZOBACZ