SYGNALIZACJA SSP

O nasKontakt

Zadzwoń do nas

730 150 980
biuro-audyt-bhp@wp.pl 

Zapraszamy do biura

Biuro Obsługi Firm AUDYT-BHP
NIP: 5681116165
05-190 Nasielsk
ul.Kościuszki 39

PRZEGLĄD SYSTEMÓW SYGNALIZACJI POŻAROWEJ SSP

Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku

§28, §30 oraz §31 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) stanowią:

§ 28. 1. Stosowanie systemu sygnalizacji pożarowej, obejmującego urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe, służące do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pożarze, a także urządzenia odbiorcze alarmów pożarowych i urządzenia odbiorcze sygnałów uszkodzeniowych, jest wymagane w:
1. budynkach handlowych lub wystawowych:
a. jednokondygnacyjnych o powierzchni strefy pożarowej powyżej 5 000 m2,
b. wielokondygnacyjnych o powierzchni strefy pożarowej powyżej 2 500 m2;
2. teatrach o liczbie miejsc powyżej 300;
3. kinach o liczbie miejsc powyżej 600;
4. budynkach o liczbie miejsc służących celom gastronomicznym powyżej 300;
5. salach widowiskowych i sportowych o liczbie miejsc powyżej 1 500;
6. szpitalach, z wyjątkiem psychiatrycznych, oraz w sanatoriach — o liczbie łóżek powyżej 200 w budynku;
7. szpitalach psychiatrycznych o liczbie łóżek powyżej 100 w budynku;
8. domach pomocy społecznej i ośrodkach rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych o liczbie łóżek powyżej 100 w budynku;
9. zakładach pracy zatrudniających powyżej 100 osób niepełnosprawnych w budynku;
10. budynkach użyteczności publicznej wysokich i wysokościowych;
11. budynkach zamieszkania zbiorowego, w których przewidywany okres pobytu tych samych osób przekracza trzy doby, o liczbie miejsc noclegowych powyżej 200;
12. budynkach zamieszkania zbiorowego niewymienionych w pkt 11, o liczbie miejsc noclegowych powyżej 50;
13. archiwach wyznaczonych przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych;
14. muzeach oraz zabytkach budowlanych, wyznaczonych przez Generalnego Konserwatora Zabytków w uzgodnieniu z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej;
15. ośrodkach elektronicznego przetwarzania danych o zasięgu krajowym, wojewódzkim i w urzędach obsługujących organy administracji rządowej;
16. centralach telefonicznych o pojemności powyżej 10 000 numerów i centralach telefonicznych tranzytowych o pojemności 5 000—10 000 numerów, o znaczeniu miejscowym lub regionalnym;
17. garażach podziemnych, w których strefa pożarowa przekracza 1 500 m2 lub obejmujących więcej niż jedną kondygnację podziemną;
18. stacjach metra i stacjach kolei podziemnych;
19. dworcach i portach, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania powyżej 500 osób;
20. bankach, w których strefa pożarowa zawierająca salę operacyjną ma powierzchnię przekraczającą 500 m2;
21. bibliotekach, których zbiory w całości lub w części tworzą narodowy zasób biblioteczny.
2. Wymagania, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 11, nie dotyczą budynków, które są zlokalizowane na terenach zamkniętych służących obronności państwa, oraz budynków zakwaterowania osadzonych, które zlokalizowane są na terenach zakładów karnych i aresztów śledczych.
§ 30. 1. Obiekty wyposażone w stałe urządzenia gaśnicze mogą być niewyposażone w system sygnalizacji pożarowej.
2. Przepis ust. 1 nie dotyczy obiektów, w których system sygnalizacji pożarowej jest niezbędny do uruchamiania urządzeń przewidzianych do funkcjonowania podczas pożaru.
§ 31. Właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, uzgadnia z właściwym miejscowo komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej sposób połączenia urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej z obiektem komendy Państwowej Straży Pożarnej lub obiektem wskazanym przez tego komendanta.

Nasza firma świadczy usługi w zakresie przeglądu i konserwacji systemów sygnalizacji pożarowej. Posiadamy wykwalifikowany zespół, który sprawnie, a przede wszystkim profesjonalnie przeprowadzi odpowiednie czynności kontrolne i sporządzi dokumentację.

Warunkiem niezawodnej pracy systemu jest prawidłowa i stała konserwacja. Przeprowadzenie jej powinno być realizowane tylko przez uprawnioną firmę. Konserwację SSP należy prowadzić zgodnie z odpowiednimi instrukcjami opracowanymi przez producentów stosowanych urządzeń. Standardowo, konserwacja powinna być wykonywana nie rzadziej niż raz na kwartał i obejmować nie mniej niż 25% systemu.

 • Posiadamy wieloletnie doświadczenie w serwisie czujników różnego typu.
 • Dysponujemy szeroką wiedzą z zakresu przepisów przeciwpożarowych, a także doskonale znamy zalecenia producentów systemów SSP.
 • Korzystamy z nowoczesnego sprzętu pomiarowego, badania robimy komputerowo, a wyniki testów przedstawiamy w formie przejrzystych wykresów.
 • Pracujemy szybko, konsekwentnie i profesjonalnie, zatem nasze usługi cechują bardzo konkurencyjne ceny.
 • W ramach usługi zapewniamy darmowy dojazd.
 • Wraz z wynikami testów, przekazujemy naszym klientom komplet wymaganych przez przepisy dokumentów.
 • Pamiętamy o kolejnych przeglądach systemów pożarowych, dzięki czemu instalacje naszych klientów zawsze są w pełni sprawne.

Przegląd systemów sygnalizacji pożarowej SSP
Jakie części serwisujemy

Najbardziej popularna konfiguracja składa się z czujek pożarowych, centrali alarmowej, a także sygnalizatorów:

Czujki:

jonizacyjne czujki dymu, optyczne czujki dymu, czujki ciepła, czujki płomienia, liniowe czujki dymu, czujki gazu, czujki wielodetektorowe.

Sygnalizatory:

optyczne, akustyczne.

Jak wygląda serwis systemów SSP

 • Wykonujemy pomiary ciągłości linii dozorowych, rezystancji i stanu izolacji.
 • Zwracamy również uwagę na polaryzację linii dozorowych.
 • Wykonujemy pozostałe badania funkcjonalne systemu wskazane przez producenta, w tym próby pożarowe, sygnalizacja uszkodzeń, zasilanie rezerwowe, połączenie z systemem DSO, itp.
 • Sporządzamy potwierdzenie wykonania systemu zgodnie z wymaganiami, zawartymi w projekcie (oględziny wykonanych linii / tras kablowych, rozmieszczenia, a także podłączenia elementów systemu itp.).

Szkolenia, kursy, audyt, doradztwo, nadzór

BHP, P.POŻ, PIERWSZA POMOC

obsługa firm,

w miejscowościach:

Warszawa, Legionowo, Nowy Dwór Mazowiecki, Płońsk, Ciechanów, Pułtusk, Nasielsk, Marki, Łomianki

oraz miejscowościach ościennych

Nasze usługi

Zapraszamy państwa do kontaktu i skorzystania z naszych usług – działamy jednorazowo, ale również zajmujemy się stałą obsługą firm – w takiej sytuacji audyt BHP jest dla klientów bezpłatny. Cena w przypadku pojedynczych działań ustalana jest indywidualnie, w zależności od rozmiaru działań oraz potrzeb każdego z państwa. Zapewniamy profesjonalizm oraz sprawne wykonywanie zadań.

Instalacja Przejść i przepustów pożarowych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, budynki muszą być…

Wypadek przy pracy

Oby taka konieczność nie wystąpiła, ale jeżeli już zdarzyło się nieszczęście warto zwiększyć swoje szanse na wyjście…

Przeglądy SPP

Nasza firma świadczy usługi w zakresie przeglądu i konserwacji systemów sygnalizacji pożarowej. Posiadamy wykwalifikowany…

Ocena ryzyka zawodowego

Według artykuły 226 Kodeksu Pracy pracodawca musi ocenić i udokumentować ryzyko zawodowe związane…

Systemy Sygnalizacji Pożarowej

Wykonujemy usługi z zakresu projektowania dokumentacji wykonawczej i powykonawczej…

Oświetlenie ewakuacyjne

Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego, konserwacji i serwis istniejących systemów oświetleń…

Zarządzanie kryzysowe w szkole

Zakres działań w sytuacjach kryzysowych mogących wystąpić w szkole, bezpieczeństwo…

Systemy DSO

Wszelkich czynności dokonujemy wyłącznie na urządzeniach posiadających niezbędne certyfikaty i …

Hydranty

Wykonujemy pomiary wydajności i ciśnienie hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych roczne oraz do odbioru budynków…

Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wydanym…

Gaśnice

Wykonujemy legalizację gaśnic, sprzedaż gaśnic, remonty gaśnic, przeglądy gaśnic samochodowych…

Systemy oddymiania

Instalacji pneumatycznych i elektrycznych systemów oddymiania, konserwacji i serwis pogwarancyjny…

Kontakt

Telefon

730 150 980

Email

biuro-audyt-bhp@wp.pl 

Adres

Biuro Obsługi Firm AUDYT-BHP
NIP: 5681116165
05-190 Nasielsk
ul.Kościuszki 39

OZONOWANIE 24H

OZONOWANIE 24h Mieszkań domów biur przedszkoli szkół gabinetów lekarskich Legionowo Nowy Dwór Mazowiecki Ciechanów Pułtusk Nasielsk Warszawa 4

OZONOWANIE 24H

Szkolenia BHP i z pierwszej pomocy przez

INTERNET!

ZOBACZ