OŚWIETLENIE EWAKUACYJNE

O nasKontakt

Zadzwoń do nas

730 150 980
biuro-audyt-bhp@wp.pl 

Zapraszamy do biura

Biuro Obsługi Firm AUDYT-BHP
NIP: 5681116165
05-190 Nasielsk
ul.Kościuszki 39

OŚWIETLENIE EWAKUACYJNE I AWARYJNE PRZEGLĄD, MONTAŻ, NAPRAWA, SPRZEDAŻ

Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku

Rozporządzenia i normy dotyczące oświetlenia awaryjnego:
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. Dz. U. 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009r Dz.U. Nr 56 poz. 461 oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 grudnia 2010r. Dz.U. Nr 239 poz. 1597.
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz. 719).
3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczeń tych wyrobów do użytku (Dz. U. Nr 85 poz. 553).
4. PN EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego.
5. PN EN 1838:2005 Zastosowania oświetlenia. Oświetlenie awaryjne.
6. Wytycznych MLAR – (wzorcowe wytyczne konferencji ministrów budownictwa odnośnie wymagań dotyczących technicznych aspektów ochrony przeciwpożarowej instalacji elektrycznych) uwzględniającej wymagania Parlamentu Europejskiego zawartych w wytycznych 98/24/EG rady z dnia 11.06.1998 zmienione poprzez wytyczne 98/48/EG z dnia 20.07.1998 (Abl. EG Nr. L 217 S.18).
Dodatkowo w trakcie projektowania należy stosować zapisy następujących norm:
• PN-EN 60598-2-22:2004/AC Oprawy oświetleniowe- Część 2-22: Wymagania szczegółowe – Oprawy oświetleniowe do oświetlenia awaryjnego
• HD 384/HD 60364 PN-IEC 60364:1999 (norma wieloczęściowa) Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
• PN-EN 13032-1:2005 Światło i oświetlenie. Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych lamp i opraw oświetleniowych – Część 1: Pomiar i format pliku
• PN-EN 13032-2:2005 Światło i oświetlenie. Pomiar i prezentacja danych fotometrycznych lamp i opraw oświetleniowych – Część 2: Prezentacja danych dla miejsc pracy wewnątrz i na zewnątrz budynku
• PN-EN 12464-1:2004 Światło i oświetlenie – Oświetlenie miejsc pracy – Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach
• PN-EN 50171:2007: Centralne systemy zasilania
• PN-EN 50272-2:2007: Wymagania bezpieczeństwa i instalowania baterii wtórnych – Część 2: Baterie stacjonarne
• PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)
• PN-EN 61347:2005 (norma wieloczęściowa) Urządzenia do lamp – Część 2-7: Wymagania szczegółowe dotyczące stateczników elektronicznych zasilanych prądem stałym, do oświetlenia awaryjnego
• PN-EN 60617-11:2004 Symbole graficzne stosowane w schematach – Część 11: Architektoniczne i topograficzne plany i schematy instalacji elektrycznych
• PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych
• PN-N-01255:1992 Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa

Świadczymy usługi:

Nasza firma oferuje Państwu pełną i profesjonalną obsługę z zakresu branży przeciwpożarowej:

  • projektu wykonawczego systemu oświetlenia uzgodnionego z rzeczoznawcą ds. przeciwpożarowych,
  • instalacji oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego,
  • opracowania dokumentacji powykonawczej,
  • konserwacji i serwisu istniejących systemów oświetleń,
  • przebudowy i rozbudowy istniejących instalacji oświetleń przeciwpożarowych.

Zapewniamy krótkie terminy realizacji, sprawne i bezkolizyjne prowadzenie prac, a także własny transport.

W przypadku podpisania umowy o konserwację, naprawę lub wymianę na nowy sprzęt oświetleniowy przejmujemy odpowiedzialność za dotrzymywanie terminów przeglądów.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

PRZEGLĄD OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO I AWARYJNEGO

Czynności serwisowe :

Urządzenia przeciwpożarowe powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w polskich normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych, w odpowiedniej dokumentacji techniczno-ruchowej oraz instrukcjach obsługi (Dz.U. nr 80, poz. 563, z dnia 21 kwietnia 2006 r.).

Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne nie mogą odbywać się rzadziej niż raz w roku i powinny być przeprowadzone w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta (Dz.U. nr 80,poz. 563, z dnia 21 kwietnia 2006 r.).

 

PRZEGLĄD PRZECIWPOŻAROWEGO WYŁĄCZNIKA PRĄDU

 • Lokalizacja wyłącznika i prawidłowość oznaczenia.
 • Sprawdzenie wizualne stanu technicznego wyłącznika prądu.
 • Sprawdzenie zadziałania wyłącznika – kontrola w rozdzielni elektrycznej czy zadziałanie wyłącznika ppoż. prądu spowodowało zadziałanie głównego wyłącznika.
 • Sprawdzenie podtrzymania zasilania urządzeń i systemów, których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru (centrale systemów ppoż., hydrofornie ppoż. ).
 • Sporządzenie protokołu pokontrolnego zawierającego: typ, oraz parametry wyłącznika; umiejscowienie wyłącznika; oraz przycisku wyłączającego; datę badania; osoby wykonujące badania, oraz określić ,czy wyłącznik zadziałał prawidłowo.

Szkolenia, kursy, audyt, doradztwo, nadzór

BHP, P.POŻ, PIERWSZA POMOC

obsługa firm,

w miejscowościach:

Warszawa, Legionowo, Nowy Dwór Mazowiecki, Płońsk, Ciechanów, Pułtusk, Nasielsk, Marki, Łomianki

oraz miejscowościach ościennych

Nasze usługi

Zapraszamy państwa do kontaktu i skorzystania z naszych usług – działamy jednorazowo, ale również zajmujemy się stałą obsługą firm – w takiej sytuacji audyt BHP jest dla klientów bezpłatny. Cena w przypadku pojedynczych działań ustalana jest indywidualnie, w zależności od rozmiaru działań oraz potrzeb każdego z państwa. Zapewniamy profesjonalizm oraz sprawne wykonywanie zadań.

Instalacja Przejść i przepustów pożarowych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, budynki muszą być…

Wypadek przy pracy

Oby taka konieczność nie wystąpiła, ale jeżeli już zdarzyło się nieszczęście warto zwiększyć swoje szanse na wyjście…

Przeglądy SPP

Nasza firma świadczy usługi w zakresie przeglądu i konserwacji systemów sygnalizacji pożarowej. Posiadamy wykwalifikowany…

Ocena ryzyka zawodowego

Według artykuły 226 Kodeksu Pracy pracodawca musi ocenić i udokumentować ryzyko zawodowe związane…

Systemy Sygnalizacji Pożarowej

Wykonujemy usługi z zakresu projektowania dokumentacji wykonawczej i powykonawczej…

Oświetlenie ewakuacyjne

Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego, konserwacji i serwis istniejących systemów oświetleń…

Zarządzanie kryzysowe w szkole

Zakres działań w sytuacjach kryzysowych mogących wystąpić w szkole, bezpieczeństwo…

Systemy DSO

Wszelkich czynności dokonujemy wyłącznie na urządzeniach posiadających niezbędne certyfikaty i …

Hydranty

Wykonujemy pomiary wydajności i ciśnienie hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych roczne oraz do odbioru budynków…

Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wydanym…

Gaśnice

Wykonujemy legalizację gaśnic, sprzedaż gaśnic, remonty gaśnic, przeglądy gaśnic samochodowych…

Systemy oddymiania

Instalacji pneumatycznych i elektrycznych systemów oddymiania, konserwacji i serwis pogwarancyjny…

Kontakt

Telefon

730 150 980

Email

biuro-audyt-bhp@wp.pl 

Adres

Biuro Obsługi Firm AUDYT-BHP
NIP: 5681116165
05-190 Nasielsk
ul.Kościuszki 39

OZONOWANIE 24H

OZONOWANIE 24h Mieszkań domów biur przedszkoli szkół gabinetów lekarskich Legionowo Nowy Dwór Mazowiecki Ciechanów Pułtusk Nasielsk Warszawa 4

OZONOWANIE 24H

Szkolenia BHP i z pierwszej pomocy przez

INTERNET!

ZOBACZ