Zarządzanie kryzysowe w szkole

ZAKRES DZIAŁAŃ W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH MOGĄCYCH WYSTĄPIĆ W SZKOLE

 

BLOKI TEMATYCZNE:

1. Kryzys

 • zapobieganie,
 • przygotowanie,
 • reagowanie kryzysowe,
 • odbudowa.

2. Regulacje Prawne dotyczące Zarządzania Kryzysowego.

3. Rodzaje zagrożeń którymi zajmuje się Zarządzanie Kryzysowe i metody ich badania.

 • metodologia analizy zagrożeń metodą analizy ryzyka,
 • analiza SWOT.

4. Metoda Burzy mózgów( Storm Braining) z wykorzystaniem diagramu Ichikawy.

5. Metody matrycowe.

6. Przykładowa siatka zagrożeń odnosząca się do bezpieczeństwa gmachów administracji państwowej.

 • Zadania uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeństwa.

7. Ogólny podział stresorów.

8. Sytuacji zagrożenia reakcja kryzysowa przebiega w czterech fazach.

9. Najczęściej występujące reakcje zbiorowe w sytuacjach kryzysowych.

10. Przykładowe wskazania w postępowaniu z tłumem w przypadku paniki.

11. Podstawowe elementy pierwszej pomocy psychologicznej na miejscu zdarzenia.

12. Podstawowe dyrektywy dla osób koordynujących zarządzaniem kryzysowym na miejscu zdarzenia.

13. Plan Zarządzani Kryzysowego.

14. Konstruowanie procedur.

15. Procedura postępowania w razie incydentu bombowego.

16. Procedura postępowania w razie choroby zakaźnej w szkole.

17. Procedura postępowania w razie zagrożenia środkami toksycznymi.

18. Przykłady innych  procedury szczegółowych opracowane dla potrzeb placówek oświatowych.

19. Zasady współpracy ze służbami – komunikaty i zgłoszenia alarmowe.

20. Studium Przypadków – Omówienie przykładów sytuacji kryzysowych w szkole.

21. Przykłady zdarzeń w Europejskich placówkach oświatowych

TEMAT SZKOLENIA – BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE W PLACÓWKACH SZKOLNYCH

 

BLOKI TEMATYCZNE:

1. Podstawy prawne w ochronie przeciwpożarowej.

2. Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 z późn. zm.

 • Rozdział 1 Przepisy ogólne.
 • Rozdział 2 Zapobieganie pożarowi, klęsce żywiołowej lub innemu miejscowemu zagrożeniu.
 • Rozdział 3 Organizacja ochrony przeciwpożarowej.
 • Rozdział 4 Działanie ratownicze.
 • Rozdział 5  Uprawnienia strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej i członków ochotniczych straży pożarnych.
 • Rozdział 6 Świadczenia rzeczowe i finansowe.
 • Rozdział 7 Przepisy przejściowe i końcowe.

 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów  Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719 z późn. zm.

 • Rozdział 1 Przepisy ogólne.
 • Rozdział 2  Czynności zabronione i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
 • Rozdział 3  Materiały niebezpieczne pożarowo.
 • Rozdział 4  Ewakuacja.
 • Rozdział 5  Instalacja  wodociągowa przeciwpożarowa.
 • Rozdział 6  Stosowanie stałych urządzeń gaśniczych, systemów, sygnalizacji pożarowej, dźwiękowych systemów ostrzegawczych i  gaśnic.
 • Rozdział 7   Instalacje i urządzenia techniczne.
 • Rozdział 8   Prace niebezpieczne pod względem pożarowym oraz ocena zagrożenia wybuchem.
 • Rozdział 9  Zabezpieczenie przeciwpożarowe lasów.
 • Rozdział 10 Zabezpieczenie przeciwpożarowe zbioru, transportu i składowania palnych płodów rolnych.
 • Rozdział 11 Przepisy przejściowe i końcowe 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.

DZIAŁ VI  Bezpieczeństwo pożarowe

 • Rozdział 1 Zasady ogólne.
 • Rozdział 2  Odporność pożarowa budynków.
 • Rozdział 3  Strefy pożarowe i oddzielenia przeciwpożarowe.
 • Rozdział 4 Drogi ewakuacyjne.
 • Rozdział 5  Wymagania przeciwpożarowe dla elementów wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego.
 • Rozdział 6  Wymagania przeciwpożarowe dla palenisk i instalacji.
 • Rozdział 7  Usytuowanie budynków z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe.
 • Rozdział 8  Wymagania przeciwpożarowe dla garaży.
 • Rozdział 9  Wymagania przeciwpożarowe dla budynków inwentarskich.

 

Zadzwoń do nas/lub napisz:

 730 150 980

 biuro-audyt-bhp@wp.pl

biuro@audyt-bhp.pl

 

Szkolenia, kursy, audyt, doradztwo, nadzór

BHP, P.POŻ, PIERWSZA POMOC

obsługa firm,

w miejscowościach:

Warszawa, Legionowo, Nowy Dwór Mazowiecki, Płońsk, Ciechanów, Pułtusk, Nasielsk, Marki, Łomianki

oraz miejscowościach ościennych

Przejścia i przepusty pożarowe

Wykonujemy bierne i aktywne zabezpieczenia ppoż.
1. Przejścia i przepusty pożarowe w systemach (promat, hilti)
– przejścia kablowe,
– przejścia rur stalowych,
– przejścia rur z tworzyw palnych,
– przejścia kombinowane…

 

ZOBACZ WIĘCEJ

Systemy Sygnalizacji Pożarowej

Wykonujemy usługi z zakresu projektowania (dokumentacji wykonawczej i powykonawczej), instalacji, programowania i konserwacji systemów sygnalizacji pożarowej, systemów oddymiania, systemów detekcji gazu (GAZEX), przeciwpożarowych klap odcinających, stałych urządzeń gaśniczych systemów przeciwpożarowych wyłączników prądu…

 

ZOBACZ WIĘCEJ