Pierwsza pomoc

Pierwsza pomoc

red-38673_960_720Kurs Podstawowej Pomocy (CPR) / Primary Care (CPR/BLS/RKO)

Szkolenia z zakresu pierwszej pomocy w wersji podstawowej dedykowane jest osobom, które chcą poznać najważniejsze kwestie dotyczące ratowania życia. Program kursu obejmuje zaprezentowanie podstawowej wiedzy teoretycznej z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz nabycie przez kursantów umiejętności praktycznych z zakresu ratownictwa w przypadku nagłego zatrzymania krążenia. Uczestnicy szkolenia nauczą się jak zachowywać się w sytuacji kryzysowej (zagrażającej życiu i zdrowiu). Dzięki pomocom dydaktycznym kursanci zdobędą wiedzę o fachowym udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej – nauczą się wykonywać resuscytację krążeniowo-oddechową, sprawdzać stan poszkodowanego i jego przytomność oraz zadbać o własne bezpieczeństwo.

 

Zadzwoń do nas/lub napisz:

 730 150 980

 biuro-audyt-bhp@wp.pl

biuro@audyt-bhp.pl

Obsługa P.POŻ

Obsługa P.POŻ

fire-extinguisher-152246_960_720

 • doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów,
 • bieżącą kontrolę pomieszczeń,
 • kontrolę stanu drożności oznakowania dróg ewakuacyjnych,
 • kontrolę przestrzegania zarządzeń i instrukcji dotyczących bezpieczeństwa pożarowego,
 • informowanie Zleceniodawcy o stwierdzonych nieprawidłowościach wraz z przedstawieniem wniosków profilaktycznych w celu ich likwidacji.
 • Sporządzanie instrukcje bezpieczeństwa pożarowego

 

 

Zadzwoń do nas/lub napisz:

 730 150 980

 biuro-audyt-bhp@wp.pl

biuro@audyt-bhp.pl

Obsługa BHP

Obsługa BHP

 • workers-545313__180doradztwo i nadzór bhp,
 • przeprowadzanie szkoleń bhp – wstępnych i okresowych wszystkich pracowników oraz dbanie o ich uaktualnianie,
 • prowadzenie rejestru szkoleń bhp,
 • przeprowadzania szkoleń z pierwszej pomocy przedlekarskiej,
 • przeprowadzanie bieżącego i okresowego przeglądu warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • zgłaszanie Zleceniodawcy uwag i wniosków wynikających z przeprowadzanych kontroli,
 • sporządzenie „Kart oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy”,
 • ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, zrównanych z wypadkami przy pracy, w drodze do pracy i z pracy,
 • sporządzanie dokumentacji powypadkowej,
 • organizowanie badań czynników szkodliwych dla zdrowia,
 • prowadzenie „Rejestru wypadków” i „Chorób zawodowych”
 • prowadzenie „Rejestru czynników szkodliwych dla zdrowia”,
 • współudział w reprezentowaniu Zleceniodawcy przed Państwową Inspekcją Pracy Inspekcją Sanitarną,
 • sporządzanie sprawozdawczości statystycznej z zagadnień ochrony pracy,
 • pomoc merytoryczną w opracowywaniu i weryfikacji regulaminów pracy i wynagradzania.

OFERTA

 • Stały nadzór w ramach wykonywania zadań służby bhp.
 • Doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów i zasad bhp.
 • Przeprowadzanie szkoleń wstępnych i okresowych dla pracowników, pracodawców oraz osób kierujących pracownikami.
 • Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Dokonywanie przeglądów obiektów pod względem wymogów sanitarnych i techniczno – budowlanych
 • Pełną obsługę postępowań powypadkowych, sporządzanie kompletnej dokumentacji
 • Sporządzanie dokumentacji dotyczącej świadczeń z tytułu wypadków w drodze do i z pracy.
 • Prowadzenie rejestrów wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
 • Udział w przeprowadzaniu oceny ryzyka zawodowego (art. 226 kp) oraz sporządzeniu odpowiedniej dokumentacji w tym zakresie,
 • Bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych brakach i zagrożeniach, wraz z przedstawieniem wniosków profilaktycznych w celu ich likwidacji.
 • Sporządzenie planu poprawy warunków pracy,
 • Pomoc w opracowaniu przepisów wewnętrznych regulujących zagadnienia bhp.
 • Reprezentowanie pracodawcy przed PIP i PIS
 • Prowadzenie rejestrów wymaganych przez PIP i PIS
 • Pomoc i doradztwo w zakresie opracowania dokumentacji odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej
 • Przeprowadzenie kompleksowych kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy wraz z przekazaniem wniosków profilaktycznych mających na celu likwidację stwierdzonych braków, nieprawidłowości i zagrożeń.
 • Doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe oraz dobór najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej.
 • Współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczna opiekę zdrowotną nad pracownikami.
 • Obsługa Komisji BHP
 • Konsultacje i pomoc w opracowaniu szczegółowych instrukcji roboczych dotyczących bhp na poszczególnych stanowiskach pracy i innych przepisów w dziedzinie bhp, instrukcji dotyczących obsługi maszyn i urządzeń w zakresie bhp.

Zadzwoń do nas/lub napisz:

 730 150 980

 biuro-audyt-bhp@wp.pl

biuro@audyt-bhp.pl

OZONOWANIE 24H

OZONOWANIE 24h Mieszkań domów biur przedszkoli szkół gabinetów lekarskich Legionowo Nowy Dwór Mazowiecki Ciechanów Pułtusk Nasielsk Warszawa 4

OZONOWANIE 24H

Szkolenia BHP i z pierwszej pomocy przez

INTERNET!

ZOBACZ