Jak się przygotować do kontroli Państwowej Straży Pożarnej

Jak się przygotować do kontroli Państwowej Straży Pożarnej

W zakresie działalności PSP szczególne znaczenie ma prewencja. Nie mniej jednak wachlarz zadań PSP jest bardzo szeroki i obejmuje również czynności kontrolnorozpoznawcze. O co należy szczególnie zadbać w zakresie ppoż., aby później nie mieć kłopotów z prawem?

 

Przygotowując się do kontroli PSP w firmie, należy na przykład:

 

 • sprawdzić ostatnie protokoły pomiarów, przeglądów i konserwacji instalacji elektrycznej, odgromowej oraz gazowej, a także przewodów kominowych,
 • odszukać protokoły przeglądów i konserwacji technicznych środków zabezpieczenia ppoż.,
 • skompletować certyfikaty i atesty na wykładziny podłogowe, podwieszane sufity, drzwi zamontowane w elementach oddzielenia pożarowego itp.,
 • skontrolować stan dróg ewakuacyjnych, oznakowanie obiektu i przestrzeganie ustaleń natury porządkowej,
 • sprawdzić czujność i gotowość do interwencji oraz wyszkolenie pracowników ochrony.

 

Podstawa przeprowadzanej kontroli PSP

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzane są na podstawie:

 • rocznego planu czynności kontrolno-rozpoznawczych,
 • zgłoszenia zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej,
 • zlecenia starosty,
 • polecenia sądu, prokuratora lub Najwyższej Izby Kontroli,
 • zgłoszenia obiektu, dla którego odpowiednie przepisy wymagają wydania przez organy PSP opinii lub zajęcia przez nie stanowiska w zakresie ochrony ppoż.,
 • zawiadomienia wójta, burmistrza lub prezydenta miasta o stwierdzeniu zagrożenia życia lub zdrowia, niebezpieczeństwa powstania szkód majątkowych w znacznych rozmiarach bądź naruszenia środowiska,
 • wystąpienia istotnych nowych okoliczności w zakresie stanu bezpieczeństwa na terenie działania określonej komendy powiatowej (miejskiej) PSP.

 

Zakres kontroli PSP

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzane są w zakresie:

 • kontroli przestrzegania przepisów ppoż.,
 • oceny zgodności z wymaganiami ochrony ppoż. rozwiązań technicznych zastosowanych w obiekcie budowlanym,
 • oceny zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym,
 • ustalania spełnienia wymogów bezpieczeństwa w zakładzie stwarzającym zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej,
 • rozpoznawania możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony ppoż.,
 • rozpoznawania innych niż pożarowe miejscowych zagrożeń (np. technicznych, chemicznych i ekologicznych, stwarzających przykładowo zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej),
 • wstępnego ustalania nieprawidłowości, które przyczyniły się do powstania pożaru i okoliczności jego rozprzestrzenienia się,
 • zbierania informacji niezbędnych do wykonania analizy poważnej awarii przemysłowej i formułowania zaleceń dla prowadzącego zakład.

 

PRZYKŁAD
 1. Zgodnie z wymogami określonymi przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych obiekt powinien być podzielony na 2 strefy pożarowe. Ściana oddzielenia pożarowego powinna mieć odporność co najmniej 120 min, a stalowe, przesuwane drzwi ppoż. zamontowane w tej ścianie – co najmniej 60 min. Kontrolujący powinien potwierdzić, czy warunki te zostały spełnione.
 2. Kontrolujący powinien ustalić, czy spełnione są warunki tzw. operacyjnego zabezpieczenia zakładu, a dotyczące na przykład sprawności instalacji gaśniczej i sygnalizacyjno-alarmowej, skuteczności oświetlenia awaryjnego, znajomości procedur postępowania ewakuacyjnego it

 

Praktyczne aspekty kontroli PSP

Prawo do przeprowadzania czynności kontrolno-rozpoznawczych mają strażacy upoważnieni przez właściwego komendanta PSP. Ponadto czynności kontrolno-rozpoznawcze mogą być przeprowadzane przez inne osoby upoważnione przez komendanta wojewódzkiego PSP.

W momencie przystąpienia do czynności kontrolno-rozpoznawczych upoważnieni do ich przeprowadzania okazują kontrolowanemu:

 • strażak – legitymację służbową,
 • inna osoba – dokument tożsamości.

Kontrolujący ma prawo wstępu do wszystkich obiektów i pomieszczeń, chyba że stanowią one część mieszkalną lub ich właścicielami bądź zarządzającymi są:

 • komórki lub jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej bądź przez niego nadzorowane, Policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu, Centralne Biuro Antykorupcyjne albo Straż Graniczna,
 • obce misje dyplomatyczne, urzędy konsularne lub inne instytucje międzynarodowe korzystające z immunitetów dyplomatycznych bądź konsularnych.

Kontrolujący podlega obowiązującym w obiektach i pomieszczeniach kontrolowanego przepisom o:

 • bezpieczeństwie i higienie pracy,
 • ochronie informacji niejawnych,
 • ochronie przeciwpożarowej.

Kontrolujący nie podlega przeszukaniu przewidzianemu w regulaminie ochrony obiektów i pomieszczeń kontrolowanego.

 

Upoważnienie do przeprowadzania kontroli PSP

Czynności kontrolno-rozpoznawcze mogą być przeprowadzane po doręczeniu kontrolowanemu upoważnienia do ich przeprowadzenia przynajmniej na 7 dni, a w przypadkach zgłoszenia obiektu, dla którego odpowiednie przepisy wymagają wydania przez organy PSP opinii lub zajęcia przez nie stanowiska w zakresie ochrony ppoż., przynajmniej na 3 dni przed terminem ich rozpoczęcia.

Wspomniane upoważnienie może być doręczone kontrolowanemu w chwili przystąpienia do czynności kontrolno-rozpoznawczych, jeżeli powzięto informację o możliwości występowania w miejscu ich przeprowadzania zagrożenia życia ludzi lub bezpośredniego niebezpieczeństwa powstania pożaru. 

Upoważnienie do przeprowadzania czynności kontrolno-rozpoznawczych powinno zawierać:

 • określenie podstawy prawnej przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych,
 • oznaczenie organu przeprowadzającego czynności kontrolno-rozpoznawcze,
 • datę i miejsce wystawienia,
 • imię i nazwisko oraz określenie stanowiska służbowego strażaka upoważnionego do przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych, a także numer jego legitymacji służbowej,
 • imię i nazwisko oraz określenie rodzaju i numeru dokumentu tożsamości innej osoby upoważnionej do przeprowadzenia czynności kontrolno- rozpoznawczych,
 • oznaczenie podmiotu objętego czynnościami kontrolno-rozpoznawczymi i miejsca ich przeprowadzenia,
 • informacje o zakresie przedmiotowym czynności kontrolno-rozpoznawczych,
 • wskazanie daty rozpoczęcia i przewidywanego terminu zakończenia kontroli,
 • podpis osoby udzielającej upoważnienia z podaniem zajmowanego stanowiska lub funkcji,
 • pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego.

 

Obowiązki kontrolowanego przez PSP

Kontrolowany ma obowiązek umożliwić kontrolującemu przeprowadzenie czynności kontrolno-rozpoznawczych, a w tym:

 • udzielić niezbędnych informacji i wyjaśnień w sprawach objętych zakresem tych czynności oraz wyrazić zgodę na sporządzenie dokumentacji fotograficznej,
 • umożliwić dostęp do obiektów, urządzeń i innych składników majątkowych, w stosunku do których mają być przeprowadzone czynności,
 • zapewnić wgląd w dokumentację i prowadzone ewidencje objęte zakresem czynności, umożliwić sporządzenie kopii niezbędnych dokumentów,
 • zapewnić warunki do pracy, w tym, w miarę możliwości, samodzielne pomieszczenie i miejsce do przechowywania dokumentów, udostępnić środki łączności i inne konieczne środki techniczne, jakimi dysponuje, w zakresie niezbędnym do przeprowadzania czynności.

 

PRZYKŁAD

W wyniku prac remontowo-budowlanych przez ścianę oddzielenia pożarowego o odporności co najmniej 120 min poprowadzono przewody instalacji elektrycznej. Przepusty instalacyjne uszczelniono zwykłą zaprawą cementowo-wapienną. Kontrolujący słusznie wymaga dokumentu potwierdzającego, że uszczelnienie to odpowiada odporności ogniowej ustalonej dla tej ściany.

 

Protokół kontroli PSP

Na podstawie przeprowadzonej kontroli kontrolujący sporządza protokół czynności kontrolno-rozpoznawczych w zakresie ochrony ppoż., który powinien zawierać:

 • podstawę prawną dokonywanych czynności,
 • stopień, tytuł, imię i nazwisko oraz stanowisko kontrolującego,
 • nazwę (nazwisko) oraz adres lub siedzibę kontrolowanego, a także imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania lub prowadzenia spraw kontrolowanego,
 • miejsce i termin przeprowadzenia czynności,
 • informacje, kto i w jakim charakterze był obecny przy czynnościach kontrolno-rozpoznawczych,
 • wykaz kontrolowanych obiektów, terenów, urządzeń i innych kontrolowanych składników majątkowych,
 • określenie zakresu czynności,
 • opis stanu faktycznego, z określeniem w szczególności:

– niezgodności z wymaganiami przepisów ppoż.,

– niezgodności rozwiązań technicznych zastosowanych w obiekcie budowlanym z wymaganiami ochrony ppoż.,

– niezgodności wykonania danego obiektu budowlanego z projektem budowlanym pod względem ochrony ppoż.,

– warunków wpływających na spełnienie wymogów bezpieczeństwa w zakładzie stwarzającym zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, wyników rozpoznania zagrożeń technicznych, chemicznych i ekologicznych,

– wyników rozpoznawania możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony ppoż.,

– przyczyn powstania i okoliczności rozprzestrzeniania się pożaru,

– przyczyn powstania i okoliczności rozprzestrzeniania się oraz skutków poważnej awarii przemysłowej, z uwzględnieniem rodzaju i ilości substancji niebezpiecznych, które przedostały się do środowiska,

 • opis nieprawidłowości usuniętych w toku czynności ze wskazaniem skuteczności interwencji (np. odblokowanie dostępu do wyjścia ewakuacyjnego, oznakowanie lokalizacji podręcznego sprzętu gaśniczego).

 

Protokół kontroli PSP podpisują kontrolujący i kontrolowany lub osoba przez niego upoważniona, po zapoznaniu się z treścią protokołu. W razie odmowy podpisania protokołu kontrolujący robi o tym w nim wzmiankę.

 

UWAGA

Kontrolowany lub osoba przez niego upoważniona mają prawo wniesienia zastrzeżeń do protokołu kontroli PSP przed jego podpisaniem, o czym kontrolujący musi ich pouczyć.

Kontrolujący doręcza oryginał protokołu bez zbędnej zwłoki właściwemu miejscowo komendantowi powiatowemu (miejskiemu) PSP. Kopię protokołu kontrolujący doręcza kontrolowanemu lub osobie przez niego upoważnionej.

 

Uruchomienie firmy – rola kontroli PSP

Kontrolę prewencyjną PSP przeprowadza między innymi po złożeniu zawiadomienia przez inwestora o zamiarze przystąpienia do eksploatacji danego obiektu. Celem takiej kontroli jest przede wszystkim ustalenie, czy projekt budowlany został uzgodniony z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych i jak uzgodnienia te zostały zrealizowane w praktyce.

 

Co sprawdzi strażak w nowo wybudowanym obiekcie firmy 

Zakres kontroli obejmuje wtedy najczęściej sprawdzenie dokumentów do odbioru budynku w zakresie ochrony przeciwpożarowej, takich jak:

 • projekt techniczny architektoniczny (podstawowy) zawierający uzgodnienie z rzeczoznawcą d zabezpieczeń przeciwpożarowych;
 • projekty branżowe (elektryczne, wentylacji itp.) zawierające uzgodnienia z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych;
 • projekty instalacji i urządzeń przeciwpożarowych zainstalowanych w obiekcie oraz szczegóły zabezpieczenia ppoż. w zakresie budowlano-instalacyjnym;
 • oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu obiektu zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i dokumentacją projektową;
 • protokoły odbiorów wewnętrznych instalacji przeprowadzonych z udziałem inspektorów nadzoru;
 • atesty (świadectwa dopuszczenia) dotyczące:

– palności wykładzin i okładzin w obiekcie,

– odporności ogniowej drzwi przeciwpożarowych,

– sieci sygnalizacji alarmu pożaru,

– sieci stałych urządzeń gaśniczych,

– pomp pożarowych i ich sterowania,

– klap dymowych i siłowników klap,

– klap odcinających w układzie wentylacyjnym;

 • protokoły warunków pomiarów i badań:

– skuteczności ochrony urządzeń ppoż.,

– sieci hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych,

– sieci tryskaczowej,

– sieci sygnalizacji alarmu pożaru,

– instalacji elektrycznej (chodzi tu o powykonawcze badania rezystancji izolacji i skuteczności ochrony przeciwporażeniowej), instalacji odgromowej (chodzi tu o powykonawcze badania rezystancji uziomów),

– wydajności układu wentylacji pożarowej.

 

Ustalenia dokonane podczas takiej kontroli są podstawą do wydania stosownego postanowienia, czyli zgody na użytkowanie danego obiektu.

 

Operacyjne zabezpieczenia obiektu lub terenu firmy

Kontroli dotyczącej operacyjnego zabezpieczenia obiektu lub terenu dokonują najczęściej funkcyjni z jednostek ratowniczo-gaśniczych PSP, na których obszarze działania znajdują się kontrolowane obiekty.

Zakres kontroli obejmuje wtedy przygotowanie obiektów do działań interwencyjnych. Strażaków będą wówczas interesowały w szczególności:

 • stan zaopatrzenia wodnego,
 • sprawność systemów alarmowych i urządzeń gaśniczych,
 • wyposażenie w sprzęt i środki gaśnicze,
 • warunki ewakuacji,
 • znajomość procedur postępowania w sytuacjach potencjalnego zagrożenia pożarowego,
 • sposób oznakowania obiektów znakami bezpieczeństwa,
 • stan dróg pożarowych,
 • fizyczna ochrona i dostęp do obiektów.

 

Kary za naruszenie przepisów ppoż.

Strażacy, upoważnieni przez właściwego komendanta PSP do przeprowadzania czynności kontrolno-rozpoznawczych, w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów ppoż. mają prawo do nakładania grzywny w drodze mandatu karnego.

Najczęstsze nieprawidłowości w zakresie ochrony ppoż. stwierdzane przez PSP w trakcie kontroli dotyczą:

 • stanu instalacji użytkowych,
 • wyposażenia w podręczny sprzęt gaśniczy,
 • warunków ewakuacji mogących zagrażać życiu ludzi,
 • wewnętrznych instalacji wodociągowych,
 • stanu dojazdów pożarowych do obiektów,
 • procesów i instalacji technologicznych,
 • stanu zaopatrzenia wodnego.

 

Podstawa prawna:

 • ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej [tekst jedn.: DZ.U. z 2016 r. poz. 603 ze zm.],
 • rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną [Dz.U. nr 225, poz. 1934).

 

Warto zapamiętać:

 1. Prawo do przeprowadzania czynności kontrolno-rozpoznawczych mają strażacy upoważnieni przez właściwego komendanta Państwowej Straży Pożarnej. Ponadto czynności kontrolno-rozpoznawcze mogą być przeprowadzane przez inne osoby upoważnione przez komendanta wojewódzkiego PSP.
 2. Czynności kontrolno-rozpoznawcze mogą być przeprowadzane po doręczeniu kontrolowanemu upoważnienia do ich przeprowadzenia przynajmniej na 7 dni, a w przypadkach zgłoszenia obiektu, dla którego odpowiednie przepisy wymagają wydania przez organy PSP opinii lub zajęcia przez nie stanowiska w zakresie ochrony ppoż., przynajmniej na 3 dni przed terminem ich rozpoczęcia. Upoważnienie takie może być także doręczone kontrolowanemu w chwili przystąpienia do czynności kontrolno-rozpoznawczych, jeżeli powzięto informację o możliwości występowania w miejscu ich przeprowadzania zagrożenia życia ludzi lub bezpośredniego niebezpieczeństwa powstania pożaru.
 3. Kontrolę prewencyjną PSP przeprowadza między innymi po złożeniu zawiadomienia przez inwestora o zamiarze przystąpienia do eksploatacji danego obiektu. Celem takiej kontroli jest przede wszystkim ustalenie, czy projekt budowlany został uzgodniony z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych i jak uzgodnienia te zostały zrealizowane w praktyce.
 4. Przed kontrolą PSP w firmie powinniście m.in. skontrolować stan dróg ewakuacyjnych, oznakowanie obiektu i przestrzeganie ustaleń natury porządkowej.
 5. Kontrolowany lub osoba przez niego upoważniona mają prawo wniesienia zastrzeżeń do protokołu kontroli PSP przed jego podpisaniem, o czym kontrolujący musi ich pouczyć.

 

Źródło: „BHP w firmie”  – Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o o.

Warunki bezpieczeństwa pożarowego w magazynie

Warunki bezpieczeństwa pożarowego w magazynie

Warunki ochrony przeciwpożarowej magazynu wynikają z kilku czynników. Ważna jest więc technologia obiektu (materiały zastosowane do budowy), jego przeznaczenie (składowane materiały) i sposób użytkowania. Znaczenie ma również wysokość lub liczba kondygnacji, położenie w stosunku do innych obiektów, w tym składów materiałów, oraz prowadzone w nim prace.

 

Aby ustalić warunki ochrony przeciwpożarowej, uwzględnia się:

 • gęstość obciążenia ogniowego,
 • klasy odporności ogniowej elementów budynku,
 • stopień rozprzestrzeniania się ognia,
 • stopień palności materiałów budowlanych,
 • dymotwórczość materiałów budowlanych,
 • toksyczność produktów rozkładu spalania materiałów,
 • kategorie zagrożenia ludzi,
 • kategorie zagrożenia wybuchem.

Główne źródła zagrożenia pożarowego

Trzeba pamiętać, że główne źródła zagrożenia pożarowego w magazynie to:

 • materiały łatwo palne i łatwo zapalne,
 • instalacje elektryczne,
 • wyładowania elektryczności statycznej,
 • przenośne źródła ciepła,
 • środki transportu z napędem silnikowym elektrycznym i spalinowym, a szczególnie silnikami zasilanymi gazem propan-butan,
 • niedopałki papierosów,
 • prace spawalnicze czy prace powodujące powstawanie gorących iskier (np. używanie szlifierek, przecinarek tarczowych),
 • wyładowania atmosferyczne.

 

Urządzenia przeciwpożarowe w magazynie

Urządzenia przeciwpożarowe to urządzenia (stałe lub półstałe, uruchamiane ręcznie bądź samoczynnie) służące do wykrywania i zwalczania pożaru albo ograniczania jego skutków w obiektach, w których lub przy których są zainstalowane. W szczególności chodzi tu o:

 • stałe i półstałe urządzenia gaśnicze oraz zabezpieczające,
 • urządzenia wchodzące w skład systemu sygnalizacji pożarowej i dźwiękowego systemu ostrzegawczego,
 • instalacje oświetlenia ewakuacyjnego,
 • hydranty,
 • zawory hydrantowe (ręczny zawór odcinający, umieszczony na instalacji wodociągowej przeciwpożarowej, wyposażony w nasadę 52 mm, umożliwiającą podłączenie węży pożarniczych),
 • pompy w pompowniach przeciwpożarowych,
 • przeciwpożarowe klapy odcinające,
 • urządzenia oddymiające,
 • drzwi i bramy przeciwpożarowe, jeśli są wyposażone w systemy sterowani

 

WAŻNE

Zabezpieczenie przed zadymieniem dróg jest to zabezpieczenie przed utrzymywaniem się na drogach ewakuacyjnych dymu w ilości, która ze względu na ograniczenie widoczności lub toksyczność uniemożliwiłaby bezpieczną ewakuację.

 

Wymagania dla urządzeń przeciwpożarowych

 

Trzeba pamiętać, że urządzenia przeciwpożarowe w magazynie muszą spełniać kilka istotnych warunków. Muszą być:

 

 1. Wykonane zgodnie z projektem i badania.

 

Urządzenia przeciwpożarowe w magazynie wysokiego składowania powinny być wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym pod względem ochrony przeciwpożarowej przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń ppoż. Warunkiem dopuszczenia ich do użytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urządzenia prób i badań, potwierdzających prawidłowość ich działania.

 

 1. Poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym.

Gaśnice i urządzenia przeciwpożarowe należy poddawać przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym, zgodnie z zasadami określonymi w:

 • Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic,
 • odnośnej dokumentacji techniczno-eksploatacyjnej,
 • instrukcjach obsługi.

 

WAŻNE

Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne urządzeń przeciwpożarowych oraz gaśnic przeprowadza się w okresach i w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

 

 1. Poddawane próbie ciśnieniowej.

Węże stanowiące wyposażenie hydrantów wewnętrznych należy raz na 5 lat poddawać próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze, zgodnie z Polską Normą dotyczącą konserwacji hydrantów.

 

Czynności i wymogi związane z ochroną przeciwpożarową w magazynie

W magazynie i na terenach przyległych do niego zabronione jest przede wszystkim wykonywanie czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji.

 

Czynności zabronione związane z ochroną ppoż. w magazynie

Czynności zabronione to:

 1. Używanie otwartego ognia, palenie tytoniu i stosowanie innych czynników mogących zainicjować zapłon występujących materiałów w:
 • strefie zagrożenia wybuchem, z wyjątkiem urządzeń przeznaczonych do tego celu,
 • miejscach występowania materiałów niebezpiecznych pożarowo,
 • miejscach występowania innych materiałów palnych, określonych przez właściciela lub zarządcę i oznakowanych zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi znaków bezpieczeństwa.
 1. Użytkowanie instalacji, urządzeń i narzędzi niesprawnych technicznie lub w sposób niezgodny z przeznaczeniem albo warunkami określonymi przez producenta, jeżeli może się to przyczynić do powstania pożaru, wybuchu lub rozprzestrzenienia ognia.
 2. Garażowanie pojazdów silnikowych w obiektach i pomieszczeniach nieprzeznaczonych do tego celu, jeżeli nie opróżniono zbiornika paliwa pojazdu oraz nie odłączono na stałe zasilania akumulatorowego pojazdu.
 3. Rozgrzewanie za pomocą otwartego ognia smoły i innych materiałów w odległości mniejszej niż 5 m od magazynu, przyległego do niego składowiska lub placu składowego z materiałami palnymi, przy czym dopuszczalne jest wykonywanie tych czynności na dachach o konstrukcji oraz pokryciu niepalnym w budowanych magazynach, a w pozostałych (już czynnych), jeżeli zostaną zastosowane odpowiednie, przeznaczone do tego celu podgrzewacze.
 4. Rozpalanie ognisk lub wysypywanie gorącego popiołu i żużla w miejscu umożliwiającym zapalenie się materiałów palnych albo sąsiednich obiektów oraz w odległości mniejszej od tych obiektów niż 10 m.
 5. Użytkowanie elektrycznych urządzeń ogrzewczych ustawionych bezpośrednio na podłożu palnym, z wyjątkiem urządzeń eksploatowanych zgodnie z warunkami określonymi przez producenta.
 6. przechowywanie materiałów palnych i stosowanie elementów wystroju oraz wyposażenia wnętrz z materiałów palnych w odległości mniejszej niż 0,5 m od:
 • urządzeń i instalacji, których powierzchnie zewnętrzne mogą nagrzewać się do temperatury przekraczającej 373,15 K (100°C),
 • linii kablowych o napięciu powyżej 1kV, przewodów uziemiających i przewodów odprowadzających instalacji piorunochronnej oraz czynnych rozdzielnie prądu elektrycznego, a także siłowych przewodów elektrycznych i gniazd wtykowych o napięciu powyżej 400 V.
 1. Stosowanie na osłony punktów świetlnych materiałów palnych, z wyjątkiem materiałów trudno zapalnych i niezapalnych, jeżeli zostaną umieszczone w odległości co najmniej 0,05 m od żarówki.
 2. Instalowanie opraw oświetleniowych i osprzętu instalacji elektrycznych, takich jak wyłączniki, przełączniki czy gniazda wtykowe, bezpośrednio na podłożu palnym, jeżeli ich konstrukcja nie zabezpiecza podłoża przed zapaleniem.
 3. Składowanie materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących ewakuacji lub umieszczanie przedmiotów na tych drogach w sposób zmniejszający ich szerokość albo wysokość poniżej wymaganych wartości, czyli bez zachowania 2,2 m szerokości i 2,0 m wysokości, zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe użycie.
 4. lokalizowanie elementów wystroju wnętrz, instalacji i urządzeń w sposób zmniejszający wymiary drogi ewakuacyjnej poniżej wartości wymaganych w przepisach techniczno-budowlanych, czyli bez zachowania 2,2 m szerokości i 2,0 m wysokości.
 5. Uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do:
 • gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych,
 • przeciwwybuchowych urządzeń odciążających,
 • źródeł wody do celów przeciwpożarowych,
 • urządzeń uruchamiających instalacje gaśnicze i sterujących takimi instalacjami oraz innymi instalacjami wpływającymi na stan bezpieczeństwa pożarowego magazynu, wyjść ewakuacyjnych lub okien dla ekip ratowniczych,
 • wyłączników i tablic rozdzielczych prądu elektrycznego oraz kurków głównych instalacji gazowej;
 1. Napełnianie gazem płynnym butli w magazynach.

 

Wymogi związane z ochroną przeciwpożarową w magazynie

Od właścicieli, zarządców lub użytkowników magazynów, placów składowych i wiat wymaga się, aby:

 1. Utrzymywali urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice w stanie pełnej sprawności technicznej oraz funkcjonalnej.
 2. Wyposażali obiekty, zgodnie z wymaganiami przepisów techniczno-budowlanych, w przeciwpożarowe wyłączniki prądu.
 3. Umieszczali w widocznych miejscach instrukcje postępowania na wypadek pożaru wraz z wykazem telefonów alarmowych.
 4. Oznakowali znakami zgodnymi z Polskimi Normami – dotyczącymi znaków bezpieczeństwa:
 • drogi ewakuacyjne i pomieszczenia, w których w myśl przepisów techniczno-budowlanych wymagane są co najmniej 2 wyjścia ewakuacyjne, w sposób zapewniający dostarczenie informacji niezbędnych do ewakuacji,
 • miejsca usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic,
 • miejsca usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi,
 • miejsca usytuowania przeciwpożarowych wyłączników prądu, kurków głównych instalacji gazowej i materiałów niebezpiecznych pożarowo,
 • pomieszczenia, w których występują materiały niebezpieczne pożarowo,
 • drabiny ewakuacyjne, rękawy ratownicze, pojemniki z maskami ucieczkowymi,
 • miejsca zbiórki do ewakuacji i miejsca lokalizacji kluczy do wyjść ewakuacyjnych.

 

Wokół placów składowych, składowisk przy magazynach i obiektach tymczasowych o konstrukcji palnej powinien być zachowany pas ochronny o szerokości minimum 2 m z nawierzchnią wykonaną z materiałów niepalnych lub nawierzchnią gruntową oczyszczoną.

 

Składowanie materiałów palnych w celach magazynowych pod ścianami magazynu, z wyjątkiem materiałów niebezpiecznych pożarowo, jest dopuszczalne pod warunkiem:

 • nieprzekroczenia maksymalnej powierzchni strefy pożarowej, określonej dla tego obiektu,
 • zachowania dostępu do magazynu na wypadek działań ratowniczych,
 • nienaruszenia minimalnej odległości od obiektów sąsiednich, wymaganej z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe.

 

Właściciele lub zarządcy terenów są zobligowani do utrzymywania znajdujących się na nich dróg pożarowych w stanie umożliwiającym wykorzystanie ich przez pojazdy jednostek ochrony ppoż. zgodnie z warunkami określonymi w przepisach dotyczących przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę i dróg pożarowych.

Wymagania dotyczące wyjść ewakuacyjnych

Każdy magazyn i pomieszczenia, w których znajdują się urządzenia z nim związane, powinny w razie pożaru lub innego niebezpieczeństwa zagwarantować możliwość bezpiecznej ewakuacji ludzi:

 

 • bezpośrednio na zewnątrz budynku lub,
 • drogami komunikacji ogólnej, zwanymi drogami ewakuacyjnymi.

 

Drzwi otwierane na zewnątrz

Wyjścia z pomieszczeń na drogi ewakuacyjne oraz wyjścia ewakuacyjne na zewnątrz budynku mają być zamykane drzwiami. Drzwi stanowiące wyjście ewakuacyjne z pomieszczeń otwierają się na zewnątrz, jeżeli:

 • pomieszczenie zagrożone jest wybuchem,
 • jest możliwe przedostanie się do pomieszczenia mieszaniny wybuchowej lub substancji trującej, duszącej bądź innej utrudniającej ewakuację,
 • w pomieszczeniu jednocześnie przebywa 50 osób albo 6 osób o ograniczonej zdolności poruszania się. Szerokość drzwi stanowiących wyjście ewakuacyjne, a także szerokość drzwi na drodze ewakuacyjnej w świetle ościeżnicy nie powinna być mniejsza niż 0,9 m oraz uwzględniać zasadę zwiększania szerokości drzwi proporcjonalnie do liczby osób znajdujących się w pomieszczeniu, przyjmując co najmniej 0,6 m szerokości na 100 osób. Progi w drzwiach nie mogą być wyższe niż 0,02 m.
Drzwi rozsuwane

Wyjścia ewakuacyjne i wyjścia na drogi ewakuacyjne mogą być zamykane drzwiami rozsuwanymi, jeżeli przeznaczone są one nie tylko do celów ewakuacyjnych (np. służą jako drzwi komunikacyjne do celów związanych z normalnym użytkowaniem magazynu) oraz jeżeli ich konstrukcja zapewnia:

 • automatyczne otwieranie drzwi za pomocą napędu elektromechanicznego i niezależne ręczne otwieranie oraz nie ma możliwości zaryglowania skrzydeł i utrzymywania ich w stanie zamkniętym,
 • samoczynne rozsunięcie skrzydeł drzwi (otwarcie) i pozostanie w pozycji otwartej w razie pożaru lub w przypadku awarii drzwi.
Drzwi otwierane ręcznie

W bramach i ścianach rozsuwanych zabudowanych na drogach ewakuacyjnych powinny znajdować się wbudowane drzwi otwierane ręcznie. Można też zastosować rozwiązanie, że w bezpośrednim sąsiedztwie tych bram i ścian umieszcza się wyraźnie oznakowane drzwi przeznaczone do celów ewakuacji.

 

WAŻNE

Skrzydła drzwi stanowiących wyjście na drogę ewakuacyjną nie mogą, po ich całkowitym otwarciu, zmniejszać wymaganej szerokości tej drogi i muszą być zabezpieczone przed samoczynnym zamykaniem. Do celów ewakuacji zabronione jest stosowanie drzwi obrotowych i drzwi podnoszonych.

 

 

Obowiązek opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

Właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do magazynowania, opracowują instrukcje bezpieczeństwa pożarowego zawierające:

 1. Warunki ochrony przeciwpożarowej wynikające z:
 • przeznaczenia obiektu,
 • sposobu użytkowania,
 • prowadzonego procesu technologicznego i jego warunków technicznych, w tym zagrożenia wybuchem;
 1. Sposoby poddawania przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym stosowanych w obiekcie urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic.
 2. Sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożeni
 3. Sposoby wykonywania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli takie prace są przewidywane (np. remont instalacji centralnego ogrzewania czy naprawa regałów wymagająca prac spawalniczych).
 4. Sposoby praktycznego sprawdzania organizacji i warunków ewakuacji ludzi.
 5. Sposoby zapoznawania użytkowników obiektu z treścią tej instrukcji i przepisami przeciwpożarowymi.

 

Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego nie są wymagane dla obiektów lub ich części, jeżeli nie występuje w nich strefa zagrożenia wybuchem, a ponadto jeżeli:

 • kubatura brutto budynku lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową nie przekracza 1000 m2,
 • powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek (np. wiata) nie przekracza 1000 m2.

 

Aktualizacja instrukcji

Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego aktualizuje się okresowo, co najmniej raz na 2 lata oraz po zmianach sposobu użytkowania obiektu, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej, np.:

 • wprowadzenie do magazynowania benzyny, olejów i smarów,
 • wprowadzenie wózków widłowym z napędem silnikowym zasilanym gazem propan-butan.

 

WAŻNE

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego w obiektach magazynowych może stanowić część instrukcji technologiczno-eksploatacyjnej.

 

Techniczne środki zabezpieczenia przeciwpożarowego

W każdym miejscu przeznaczonym na pobyt ludzi w magazynie stosuje się techniczne środki zabezpieczenia przeciwpożarowego. Chodzi tu o:

 1. Dostateczną liczbę i szerokość wyjść ewakuacyjnych.
 2. zachowanie dopuszczalnej długości, szerokości i wysokości przejść oraz dojść ewakuacyjnych.
 3. Bezpieczną pożarowo obudowę i wydzielenie dróg ewakuacyjnych oraz pomieszczeń.
 4. Zabezpieczenie przed zadymieniem wymienionych w przepisach techniczno-budowlanych dróg ewakuacyjnych, w tym polegające na zastosowaniu urządzeń zapobiegających zadymieniu lub urządzeń i innych rozwiązań techniczno-budowlanych zapewniających usuwanie dymu.
 5. Oświetlenie awaryjne oraz przeszkodowe w obiektach, w których jest ono niezbędne do ewakuacji ludzi.
 6. Możliwość rozgłaszania sygnałów ostrzegawczych i komunikatów głosowych przez dźwiękowy system ostrzegawczy w budynkach, w których jest on wymagań.

 

Punkty poboru wody w magazynie

W magazynach stosuje się następujące rodzaje punktów poboru wody do celów przeciwpożarowych, z zasilaniem przez co najmniej 2 godziny:

 1. Hydranty wewnętrzne z wężem półsztywnym (hydrant 25 mm, hydrant 33 mm).
 2. Hydrant wewnętrzny z wężem płasko składanym (hydrant 52 mm).

Hydranty umieszcza się przy drogach komunikacji ogólnej, a w szczególności:

 • przy wejściach do magazynu,
 • w przejściach i na korytarzach,
 • przy wyjściach na otwartą przestrzeń lub przy wyjściach ewakuacyjnych z pomieszczeń magazynowych, w szczególności zagrożonych wybuch

Przed hydrantem musi być przestrzeń umożliwiająca rozwinięcie linii gaśniczej.

W nieogrzewanych magazynach lub ich częściach przewody zasilające instalacji wodociągowej przeciwpożarowej zabezpiecza się przed zamarznięciem, prowadząc je jako instalacje podziemne z zaworami lub prowadząc przez część ogrzewaną, wyprowadzając jedynie zaizolowane końcówki albo zabezpieczając przed zamarznięciem dzięki zastosowaniu izolowanej cieplnie osłony.

 

Gaśnice przenośne lub przewoźne

Magazyny powinny być wyposażone w przenośne gaśnice lub w gaśnice przewoźne spełniające wymagania Polskich Norm. Rodzaj gaśnic dostosowuje się do gaszenia tych grup pożarów, które mogą wystąpić w magazynie.

 

Gaśnice rozmieszcza się:

 1. W miejscach łatwo dostępnych i widocznych, w szczególności:
 • przy wejściach do budynków,
 • na klatkach schodowych,
 • na korytarzach,
 • przy wyjściach z pomieszczeń na zewnątrz.
 1. W miejscach nienarażonych na uszkodzenia mechaniczne i działanie źródeł ciepła (dlatego nie umieszcza się ich w bramach czy przy źródłach ciepła).

 

Przy rozmieszczaniu gaśnic powinny być spełnione następujące warunki:

 • odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek, do najbliższej gaśnicy nie powinna być większa niż 30 m,
 • do gaśnic powinien być zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1 m.

 

Podstawowe zabezpieczenia przeciwpożarowe

W magazynie podstawowe zabezpieczenia ppoż. są to zabezpieczenia techniczne oraz proceduralne, w tym:

 1. Sprzęt ppoż. (hydranty i gaśnice).
 2. Sygnalizacja pożaru.
 3. Instrukcje postępowania na wypadek pożaru.
 4. Instrukcje posługiwania się podręcznym sprzętem ppoż.
 5. Instrukcja sposobu składowania materiałów łatwo palnych, a szczególnie: rozpuszczalników, lakierów, farb, paliw płynnych i gazowych, palnych gazów technicznych.
 6. Zakaz używania otwartego ognia, wykonywania prac spawalniczych i palenia tytoniu, szczególnie w strefach zagrożonych pożarem (wybuchem).
 7. Sprawne instalacje i urządzenia elektryczne.
 8. Sprawne wózki z napędem silnikowym (spalinowym i elektrycznym).
 9. Oznakowane i niezastawiane drogi ppoż.
 10. Wyjścia ewakuacyjne – czynne i niezastawione.
 11. Sprawna instalacja odgromowa.

Źródło: “BHP w firmie”  – Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o o.

Zakład gastronomiczny – Kontrola BHP

Zakład gastronomiczny – Kontrola BHP

Jednym z najlepszych sposobów zapobiegania zagrożeniom zawodowym, których skutkiem mogą być wypadki przy pracy, jest właściwe zarządzanie bezpieczeństwem pracy. Jego podstawowym elementem jest rzetelna, adekwatna do warunków technicznych i technologicznych w firmie wewnętrzna kontrola bhp.

 

W zakładach gastronomicznych eksploatowane są niebezpieczne maszyny, urządzenia i narzędzia ręczne (np. maszyny do mielenia mięsa oraz rozdrabniania warzyw, kotły warzelne, noże i tasaki).

 

Pracownicy wykonują wiele czynności, takich jak:
 • przenoszenie i podnoszenie surowców, półproduktów oraz gotowych potraw,
 • krojenie,
 • cięcie,
 • rąbanie surowców i półproduktów,
 • podgrzewanie i gotowanie potraw,

w trakcie których szczególnie łatwo o wypadek.

 

Zaleca się, aby szczególnie w małych zakładach gastronomicznych, czyli zatrudniających do pięćdziesięciu pracowników, kontrolę bhp przeprowadzał pracodawca, najlepiej wspólnie z osobą, której powierzono wykonywanie zadań służby bhp.

Pracodawca w mikroprzedsiębiorstwie (zatrudniającym do dziewięciu pracowników), samodzielnie wykonujący zadania służby bhp, musi z problemem zmierzyć się sam lub skorzystać z usług specjalisty z zewnątrz, ponosząc oczywiście koszty takiej usługi.

Podczas kontroli bhp powinni bobecni i czynnie w niej uczestniczyć pracownicy zatrudnieni na danym stanowisku. Dzięki temu znacznie lepiej i pełniej zidentyfikowane zostaną wszystkie zagrożenia faktycznie występujące na stanowiskach pracy.

 

Lista kontrolna

Przeprowadzając kontrolę bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie gastronomicznym, warto wykorzystać poniższą, przykładową listę kontrolną.

W zależności od sytuacji w firmie można skorzystać z całej listy lub jedynie wybranych bloków tematycznych.

Możliwe jest także samodzielnie rozbudowanie lub uszczegółowienie zakresu wymienionych zagadnień (stosownie do specyfiki stanowisk pracy i rodzajów prac).

 

Lista kontrolna dla zakładu gastronomicznego (przykład)

 

Czy teren zakładu pracy spełnia podstawowe wymagania dotyczące jego urządzenia i wyposażenia?
 • Czystość i porządek.
 • Wyposażenie w kanalizację i hydranty doprowadzające wodę do zmywania powierzchni.
 • Nawierzchnia dróg i placów w granicach firmy.
 • Przechowywanie odpadów z produkcji, jeżeli w zakładzie gastronomicznym prowadzona jest produkcja.
Czy budynki i instalacje zakładu pracy spełniają ogólne oraz szczegółowe wymagania odnośnie do stanu technicznego, a także materiałów użytych do ich wykonania?
 • Trwałość konstrukcji i utrzymanie w dobrym stanie technicznym oraz w czystości.
 • Zapewnienie ochrony przed zanieczyszczeniami zewnętrznymi.
 • Zapewnienie ochrony przed dostępem szkodników.
Czy pomieszczenia pracy firmy spełniają ogólne wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy?
 • Usytuowanie sali konsumentów i miejsca odbioru posiłków przeznaczonych do konsumpcji na miejscu.
 • Progi przypodłogowe i różnicowanie poziomu podłóg.
 • Przewody instalacji wodnej. kanalizacyjnej, parowej i innych instalacji (gładkość, szczelność, konstrukcja zapobiegająca opadaniu skroplin lub innych zanieczyszczeń na artykuły spożywcze).
 • Urządzenia ściekowe, tłuszczowniki i osadniki – utrzymywanie w czystości i opróżnianie.
 • Przestrzeganie zakazu:
 • przetrzymywania zwierząt,
 • wykonywania w danym pomieszczeniu innych czynności niż te, do których jest ono przeznaczone,
 • przechowywania rzeczy osobistych, palenia tytoniu i spożywania posiłków poza pomieszczeniami przeznaczonymi do tych celów.
Czy pomieszczenia pracy spełniają wymagania odnośnie do usytuowania, powierzchni i kubatury?
 • Zakłady całoroczny.
 • Zakłady zlokalizowane w podziemnych przejściach ulicznych, podziemnych stacjach komunikacyjnych i obiektach zabytkowych.
 • Placówki gastronomiczne zlokalizowane w kioskach [np. ulicznych, dworcowych).
 • Sezonowe placówki gastronomiczne.
Czy podłogi, ściany i sufity zakładu gastronomicznego spełniają wymagania bezpieczeństwa oraz sanitarnohigieniczne?
 • Połogi – gładkość, zmywalność, pylenie, śliskość, odporność na ścieranie i inne uszkodzenia mechaniczne.
 • Ściany:
 • zabezpieczenie przed kondensacją pary i wzrostem pleśni, gładkość brak szczelin oraz uszkodzeń,
 • pokrycie materiałem zmywalnym, nienasiąkliwym, nietoksycznym i odpornym na działanie wilgoci,
 • wyokrąglenie połączeń ścian i podłóg ze ścianami oraz filarami itp.
Czy w zakładzie pracy spełnione są wymagania dotyczące ogrzewania, oświetlenia i wentylacji?
 • Zapewnienie ogrzewania do temperatury odpowiedniej do metod pracy i wysiłku fizycznego.
 • Zabezpieczenie wejść i wyjść przed przenikaniem zimnego powietrza.
 • Zapewnienie oświetlenia naturalnego w pomieszczeniach stałej pracy – ewentualnie zgoda na zastosowanie wyłącznie sztucznego oświetlenia pomieszczeń stałej pracy.
 • Wyposażenie w wentylację naturalną i mechaniczną o odpowiedniej krotności wymian powietrza.
 • Kierunek przepływu powietrza od czystej do brudnej strony pomieszczeń.
 • Włączanie do różnych układów wentylacyjnych pomieszczeń o różnym poziomie wymagań sanitarnohigienicznych.
Czy w zakładzie pracy spełnione są ogólne wymagania dotyczące pomieszczeń higienicznosanitarnych?
 • Usytuowanie.
 • Wysokość.
 • Pokrycie ścian materiałem gładkim, nienasiąkliwym i odpornym na działanie.
Czy szatnie spełniają wymagania?
 • Urządzenie w oddzielnych lub wydzielonych pomieszczeniach mających bezpośrednie połączenie z umywalnią.
 • Wejścia.
 • Wentyl.
Czy sanitariaty spełniają wymagania?
 • Ustępy przeznaczone dla pracowników zakładu gastronomicznego.
 • Ustępy dla konsumentów.
 • Zakład sezonowy:
 • natrysk z kabiną do rozbierania się,
 • zespół sanitarny (ustęp i umywalka).
 • Bufety i punkty małej gastronomii:
 • wydzielenie pomieszczenia lub jego części na szatnię,
 • zainstalowanie zlewozmywaka i umywalki z ciepłą oraz zimną wodą.
Czy spełnione są wymagania bezpieczeństwa pracy przy obsłudze i użytkowaniu maszyn, urządzeń oraz narzędzi?
 • Urządzenia chłodnicze – przeglądy, remonty, naprawy i obsługa.
 • Gastronomiczne urządzenia wytwórcze:
 • kotły warzelne,
 • patelnie i frytkownice elektryczne,
 • kuchnie mikrofalowe.
 • Gastronomiczne maszyny przetwarzające – elektryczne maszyny do mielenia mięsa i rozdrabniania warzyw.
 • Gastronomiczne maszyny i urządzenia pomocnicze:
 • elektryczne bemary i taborety podgrzewcze,
 • zmywarki do naczyń,
 • narzędzia ręczne,
 • naczynia warzelne.
Czy spełnione są wymagania bezpieczeństwa pracy i sanitarnohigieniczne przy magazynowaniu towarów?
 • Urządzenia pomocnicze:
 • drabiny nie mogą być stosowane jako droga stałego transportu lub do przenoszenia ciężarów,
 • regały, półki i stojaki powinny być umocowane w sposób wykluczający ich przewrócenie się lub przechył, mieć odpowiednio wytrzymałą konstrukcję oraz oznaczoną w sposób trwały i widoczny dopuszczalną obciążalność.
 • Zasady magazynowania:
 • wymagania sanitarnohigieniczne,
 • wymagania bezpieczeństwa.
Czy przestrzegane są wymagania dotyczące prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet?

Nie wolno zatrudniać kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia, w szczególności przy wszystkich pracach, przy których najwyższe wartości obciążenia pracą fizyczną, mierzone wydatkiem energetycznym netto na wykonanie pracy, przekraczają 1200 kcal [5000 kJ] na zmianę roboczą, a przy pracy dorywczej – 4,8 kcal/min [20 kJ/min].

Czy przestrzegane są wymagania dotyczące prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac?
 • Umieszczony w widocznym miejscu wykaz stanowisk pracy, na których wzbronione jest zatrudnianie młodocianych.
 • Zakaz zatrudniania młodocianych przy pracach:
 • związanych z nadmiernym wysiłkiem fizycznym i transportem ciężarów oraz wymuszoną pozycją ciała,
 • zagrażających prawidłowemu rozwojowi psychicznemu,
 • mogących spowodować urazy młodocianych i zagrożenia innych osób,
 • w obciążającym mikroklimacie środowiska pracy,
 • przy nieodpowiednim oświetleniu.

 

Na postawione pytania należy odpowiedzieć zgodnie ze stanem faktycznym „tak” lub „nie”.

Jeżeli odpowiedź brzmi „tak” – trzeba przejść do następnego pytania.

Jeśli odpowiecie to „nie” – należy podjąć odpowiednie działania w celu poprawy stanu bhp i powtórzyć ocenę ryzyka zawodowego w zakresie tego zagadnienia.

 

Podstawa prawna

 • rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy [tekst jedn.: Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 ze zm.],
 • rozporządzenie Rady Ministrów z 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet [Dz.U. nr 114, poz. 545 ze zm.],
 • rozporządzenie Rady Ministrów z 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac [Dz.U. nr 200, poz. 2047 ze zm.].

 

Warto zapamięt:

 1. Jednym z najlepszych sposobów zapobiegania zagrożeniom zawodowym skutkującym wypadkami przy pracy jest właściwe zarządzanie bezpieczeństwem pracy. Jego podstawowym elementem jest rzetelna, adekwatna do warunków technicznych i technologicznych w firmie wewnętrzna kontrola bhp.
 2. Zaleca się, aby szczególnie w małych zakładach gastronomicznych, czyli zatrudniających do pięćdziesięciu pracowników, kontrolę bhp przeprowadzał pracodawca, najlepiej wspólnie z osobą, której powierzono wykonywanie zadań służby bhp.
 3. Podczas kontroli bhp powinni być obecni i czynnie w niej uczestniczyć pracownicy zatrudnieni na danym stanowisk Dzięki temu znacznie lepiej i pełniej zidentyfikowane zostaną wszystkie zagrożenia faktycznie występujące na stanowiskach pracy.

 

Źródło: “BHP w firmie”  – Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o o.

Przejścia i przepusty pożarowe

Wykonujemy bierne i aktywne zabezpieczenia ppoż.
1. Przejścia i przepusty pożarowe w systemach (promat, hilti)
– przejścia kablowe,
– przejścia rur stalowych,
– przejścia rur z tworzyw palnych,
– przejścia kombinowane…

 

ZOBACZ WIĘCEJ

Systemy Sygnalizacji Pożarowej

Wykonujemy usługi z zakresu projektowania (dokumentacji wykonawczej i powykonawczej), instalacji, programowania i konserwacji systemów sygnalizacji pożarowej, systemów oddymiania, systemów detekcji gazu (GAZEX), przeciwpożarowych klap odcinających, stałych urządzeń gaśniczych systemów przeciwpożarowych wyłączników prądu…

 

ZOBACZ WIĘCEJ